ALGEMENE VOORWAARDEN

Santander Consumer Finance SA is een kredietinstelling naar Spaans recht, ingeschreven bij de Banco de España, C/ Alcalá 48 te 28014 Madrid, met maatschappelijke zetel in de Avenida de Cantabria s/n te 28660 Boadilla del Monte, Madrid, en ingeschreven op de lijst, bijgehouden door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, van de kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte met een bijkantoor in België.
Het bijkantoor in België van Santander Consumer Finance SA heet “Santander Consumer Finance, bijkantoor in België”. Santander Consumer Finance, bijkantoor in België is actief in Nederland onder de volgende handelsnaam: Santander Consumer Bank.
De handelingen van Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, zijn rechtstreeks bindend voor Santander Consumer Finance SA.

1. ESSENTIËLE DEFINITIES EN BEGINSELEN

1.1 Mobiele applicatie (“APP”)
De mobiele applicatie of APP is de applicatie die toelaat de spaarrekening(en) te beheren op een mobiel toestel. Met de APP kan de Klant het saldo van zijn spaarrekening(en) verifiëren, zijn profiel beheren of overschrijvingen uitvoeren. De APP kan worden gedownload in Google Play en in de Apple Store.


1.2 Banco Santander
Banco Santander SA is een kredietinstelling naar Spaans recht, geregistreerd bij de Banco de España onder het nummer 0049, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Paseo de Pereda 9-12 te 39004 Santander, Spanje. Banco Santander is de moedervennootschap van de groep Santander.


1.3 Klant
Een Klant is een natuurlijke persoon die, als houder of medehouder, uitsluitend voor privédoeleinden één of meerdere spaarrekeningen heeft, met uitsluiting van eender welk professioneel of commercieel gebruik. Onder Klant wordt ook verstaan, de wettelijke vertegenwoordiger van de natuurlijke persoon in kwestie wanneer deze zelf niet bevoegd of bekwaam is rechtshandelingen te verrichten in het kader van deze Algemene Voorwaarden. Elke verwijzing naar een Klant moet worden begrepen als een verwijzing naar ofwel de houder in het kader van een individuele rekening ofwel een van de medehouders in het kader van een gezamenlijke of gemeenschappelijke rekening. Een Klant dient meerderjarig te zijn, gedomicilieerd in Nederland te zijn, een Nederlands Burgerservicenummer alsook een geldig identiteitsbewijs of eender welk ander geldig gelijkwaardig document te hebben, uitgereikt door de bevoegde Nederlandse instanties of een ander verblijfsdocument uitgegeven door een in Europa bevoegde instantie. Een Klant is niet onderworpen aan enige beperkende maatregel van zijn rechten wat betreft het beheer van zijn bankrekeningen en dient over rechtsbekwaamheid te beschikken in de betekenis van de Nederlandse wetgeving. Een Klant dient te beschikken over een e-mailadres, een persoonlijk Nederlands mobiele nummer, internettoegang evenals een referentierekening in euro bij een andere kredietinstelling die in Nederland is gevestigd en erkend is door de Nederlandse Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) Nederland, die een netwerk van kantoren heeft en haar diensten niet uitsluitend online aanbiedt. Geen enkele bij de Bank geopende spaarrekening (zoals hierna omschreven) mag worden beheerd krachtens een mandaat aan een derde voor rekeningbeheer, d.w.z. niet tijdens de fase van aanvraag tot opening van de rekening noch tijdens de uitvoering van de contractuele relatie. Houders en medehouders van een spaarrekening zijn exclusief de personen die de genoemde spaarrekening openen. Verenigingen, vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, een onverdeeldheid, spaarverenigingen en onverdeelde nalatenschappen kunnen geen spaarrekening openen. Een persoon kan geen Klant worden bij de Bank zonder voorafgaand de Algemene Voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.

 

1.4 TAN-code
De TAN-code (“Transaction Authentification Number” of “transactie-authenticatienummer”) is een code voor uniek gebruik die de Klant door middel van een tekstbericht (“sms”) ontvangt op zijn persoonlijk Nederlands mobiele nummer en aan de hand waarvan de Klant toestemming kan verlenen voor de financiële transactie die hij online op de website wenst uit te voeren.


1.5 Common Reporting Standard (“CRS”)
De CRS is een internationale norm voor de automatische uitwisseling van financiële informatie tussen fiscale instanties.


1.6 Spaarrekening
Een spaarrekening is een spaarrekening die online wordt geopend bij de Bank, uitsluitend via de website, en die de Klant enkel beheert via zijn Beveiligde Omgeving. De spaarrekening is een rekening in euro waarop de Klant rente ontvangt voorde gelden op de rekening.re. Het is niet mogelijk op deze spaarrekening bedragen te deponeren noch af te nemen in contanten De spaarrekening vermeldt geen termijn en de tegoeden van zijn (mede)houder(s) zijn dus te allen tijde beschikbaar, behoudens andersluidende bepaling door de wet, de toepasselijke regelgeving of een bestuurlijke of juridische beslissing. De spaarrekening kan nooit een negatief saldo vertonen.


1.7 Referentierekening
De referentierekening is een rekening in euro die is geopend bij een andere in Nederlandgevestigde en door de DNB en AFM erkende kredietinstelling, die een kantorennetwerk heeft en haar diensten niet uitsluitend online aanbiedt.


1.8 Slapende spaarrekening
Een slapende spaarrekening is een spaarrekening die niet het voorwerp is geweest, vanwege de (mede)houder(s), van welke interventie ook voor ten minste vijf jaar. Met “interventie” wordt elke verrichting van de (mede)houder(s) op een van de spaarrekeningen of elk contact van de (mede)houder(s) met de Bank bedoeld.


1.9 Individuele rekening
Een individuele rekening is een spaarrekening die is geopend op naam van een enkele houder. Een individuele rekening kan niet worden omgezet in een gemeenschappelijke rekening door toevoeging van een medehouder.
1.10 Gezamenlijke rekening of gemeenschappelijke rekening
Een gezamenlijke rekening is een spaarrekening die is geopend op naam van maximaal twee medehouders. Een gemeenschappelijke rekening kan niet worden omgezet in een individuele rekening door de schrapping van een medehouder.

 

1.11 Algemene Voorwaarden
Alvorens de contractuele relatie aan te gaan, stemt de Klant zonder voorbehoud in met de tekst van de huidige Algemene Voorwaarden betreffende de opening en het gebruik van de spaarrekeningen tot regeling van de raamovereenkomst tussen de Bank en de Klant (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd), in verband waarmee de betrokkene overigens verklaart dat hij ze heeft gelezen, aanvaard en begrepen door het vakje “gelezen en aanvaard” aan te vinken bij het aangaan van de contractuele relatie. De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor onbepaalde duur en kunnen door de Bank te allen tijde worden gewijzigd. De Algemene Voorwaarden zijn steeds in het Nederlands beschikbaar op de website en kunnen door de Klant worden gedownload.


1.12 Raamovereenkomst
De raamovereenkomst tussen de Bank en de Klant bestaat uit de Algemene Voorwaarden, de tariefvoorwaarden die zijn samengebracht in het document betreffende de tarieven en interesten, het Contract en de spaarrekening productinformatie. Indien eender welke bepaling van de raamovereenkomst nietig zou worden verklaard of zou worden geannuleerd, blijven de overige bepalingen van toepassing.


1.13 Contract
De – op handmatige of elektronische wijze ondertekende- aanvraag tot opening van een spaarrekening.


1.13 Valutadatum
De valutadatum is de datum vanaf wanneer een op een spaarrekening gecrediteerd bedrag rente opbrengt en de datum vanaf wanneer een gedebiteerd bedrag niet langer rente opbrengt. Een betalingsorder dat wordt ontvangen op een Bankwerkdag vóór 17.00 uur, heeft als valutadatum de dag waarop de Bank het order heeft ontvangen. Een betalingsorder dat wordt ontvangen op een Bankwerkdag na 17.00 uur, of op een sluitingsdag van de banken, heeft als valutadatum de volgende Bankwerkdag. Wanneer een spaarrekening wordt gecrediteerd, wordt de valutadatum vastgesteld op de dag waarop de bank van de opdrachtgever de fondsen ter beschikking van de Bank heeft gesteld.


1.14 Aanvraag tot opening van spaarrekening
Spaarrekeningen kunnen enkel online worden geopend via de website www.santanderconsumerbank.nl. De persoon die een aanvraag tot opening van spaarrekening vervolledigt, zelfs op geldige wijze, wordt niet automatisch Klant bij de Bank. De Bank behoudt zich immers het recht voor om na te gaan of alle vereiste voorwaarden om Klant te worden vervuld zijn alvorens een contractuele relatie te aanvaarden.


1.15 Document m.b.t. de tarieven en interesten
Document met een opsomming van de tarieven en interesten die de Bank toepast voor de spaarrekeningen en dat een volwaardig onderdeel van de raamovereenkomst vormt.


1.16 Document m.b.t. de spaarrekening productinformatie
Gestandaardiseerd informatiedocument met een samenvatting van de voorwaarden van de spaarrekening, met inbegrip van die met betrekking tot de interesten, de tarieven en de fiscaliteit van de spaarrekeningen.

1.17 Beveiligde Omgeving
Het beveiligde deel van de website of de APP waar de Klant zijn persoonsgegevens vindt, transacties kan uitvoeren naar zijn referentierekening en via zijn beveiligd e-mailsysteem contact kan opnemen met de Bank. Het gaat niet om het publieke deel van de website.


1.18 Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)
De Foreign Account Tax Compliance Act is een Amerikaanse wet die tot doel heeft wereldwijde belastingontduiking door Amerikaanse staatsburgers of ingezetenen te voorkomen. Deze wet, waarvan de voornaamste bepalingen zijn opgenomen in de Belgische wetgeving, verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten van Amerika ertoe om bepaalde informatie met betrekking tot hun Klanten door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie.


1.19 International Bank Account Number (“IBAN”)
Het IBAN is een bankrekeningnummer. U zal een Belgische IBAN ontvangen. Een Belgische IBAN bestaat uit 16 karakters, beginnende met de letters “BE”, gevolgd door 2 cijfers en vervolgens door de 12 cijfers van het bankrekeningnummer.


1.20 “US”-aanwijzingen
Dit zijn aanwijzingen van banden met de Verenigde Staten van Amerika waarop zowel de Amerikaanse als de Nederlands regelgeving steunt om personen te identificeren die eventueel worden gekwalificeerd als Amerikaanse staatsburgers of ingezetenen.


1.21 Signicat electronic identification
Signicat electronic identification is een online identificatieservice, ontwikkeld door Signicat AS, die kan worden gebruikt bij het onboardingproces van nieuwe klanten en die kan worden gebruikt om het Contract elektronisch the ondertekenen. Signicat AS is een Noors bedrijf met maatschappelijke zetel te Gryta 2B Trondheim, 7010 Noorwegen, ingeschreven met het Noorse registratienummer 989 584 022.


1.22 Bankwerkdag
Een Bankwerkdag is een dag waarop banken in Nederland geopend zijn. De klantendienst is geopend op Bankwerkdagen. De werknemers van Santander Consumer Finance bijkantoor in België werken enkel op de Belgische bankwerkdagen.


1.23 Fiscaal identificatienummer (“FIN”) of Tax Identification Number (“TIN”)
Een FIN is een nummer dat de meeste lidstaten van de Europese Unie gebruiken om hun belastingplichtigen te identificeren en het beheer van hun interne fiscale aangelegenheden vlotter te laten verlopen. In Nederland is het FIN/TIN-nummer gelijk aan het Burgerservicenummer (BSN).


1.24 Overschrijvingsopdracht
Een overschrijvingsopdracht die de Klant op elektronische wijze doorstuurt naar de Bank via zijn Beveiligde Omgeving.


1.25 Kandidaat Klant
Persoon in contact met de Bank en die geen contractuele relatie met de Bank heeft, maar die een Klant van de Bank wenst te worden.

1.26 Politiek prominent persoon (“PPP”) of Politically exposed person (“PEP”)
Een PPP is een natuurlijke persoon die een belangrijke publieke functie bekleedt of heeft bekleed, inzonderheid (a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; (b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen; (c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen; (d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; (e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; (f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; (g) leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven; (h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; (i) natuurlijke personen die de functies bekleden die worden beschouwd als belangrijke publieke functies zoals ze voorkomen op de lijst die de Europese Commissie heeft gepubliceerd op grond van artikel 20bis, paragraaf 3, van Richtlijn 2015/849. De publieke functies zoals bedoeld in de punten (a) tot (i) hebben geen betrekking op personen die een tussen- of lagere functie bekleden. Als een “familielid” wordt beschouwd, een persoon die: (a) de echtgenoot is of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt; (b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; en (c) de ouders. Als een “naaste geassocieerde” worden meer bepaald beschouwd: (a) natuurlijke personen die met een PPP de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van een vennootschap, een fiducie, een trust, een (internationale) vereniging zonder winstoogmerk, een stichting of een soortgelijke juridische constructie, of van wie bekend is dat zij met een dergelijk persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; of (b) natuurlijke personen die als enigen de uiteindelijke begunstigden zijn van een vennootschap, een fiducie, een trust, een (internationale) vereniging zonder winstoogmerk, een stichting of een soortgelijke juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een PPP.


1.27 Klacht
Een klacht is iedere uitdrukking van ontevredenheid, zowel mondeling of schriftelijk en al of niet gerechtvaardigd, vanwege de Klant met uitsluiting van een verzoek om inlichtingen van die Klant.


1.28 Santander Consumer Finance, bijkantoor in België
Santander Consumer Finance SA (Spanje), bijkantoor in België (hierna de “Bank” genoemd) is het in België gevestigde bijkantoor van een erkende kredietinstelling naar Spaans recht die onderworpen is aan het toezicht van de Banco de España, met maatschappelijke zetel in de Guldensporenpark 81 te 9820 Merelbeke, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0763 791 559 en onderworpen aan het toezicht van de NBB en de FSMA. Er kan met de klantendienst van de Bank contact worden opgenomen per e-mail op het e-mailadres info@santanderconsumerbank.nl en telefonisch op het nummer 08002300548. De Bank beschikt over een erkenning als bijkantoor in België van een kredietinstelling naar Spaans recht, toegekend door de NBB, en staat onder het toezicht van deze laatste en van de FSMA. De Bank maakt deel uit van de groep Banco Santander.


1.29 Santander Consumer Finance SA
Santander Consumer Finance SA is een vennootschap naar Spaans recht, geregistreerd bij de Banco de España, ingeschreven in het handelsregister van Madrid, pagina M-7029, volume 356, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Avenida de Cantabria, s/n te 28660 Boadilla del Monte, Spanje. Santander Consumer Finance SA staat op de door de NBB bijgehouden lijst van kredietinstellingen dieressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte met een bijkantoor in België.


1.30 Website
De website van de Bank, toegankelijk via het adres www.santanderconsumerbank.nl.


1.31 Mobiele nummer
Nederlands mobiele nummer dat een persoonlijk nummer van de Klant is en begint met het kengetal “+31”, zoals opgegeven bij de opening van de spaarrekening of zoals door de Klant gewijzigd via zijn Beveiligde Omgeving.


1.32 SEPA-overschrijving (“Single Euro Payments Area”)
Dergelijke overschrijving maakt het mogelijk in euro te betalen in de Europese Unie alsook in Groot-Brittannië, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco en San Marino en in andere staten (voor meer informatie, zie het adres www.europeanpaymentscouncil.eu).

2. IDENTIFICATIE VAN DE KLANT

2.1 Doelstellingen van de identificatie
De identificatie en de verificatie van de identiteit van de Klant, alsook van de persoonsgegevens, hebben tot doel de verplichtingen in acht te nemen die voortvloeien uit de antiwitwaswetgeving en andere toepasselijke wetgeving, zowel bij het openen van de spaarrekening als voor de volledige duur van de contractuele relatie met de Klant. Daartoe bewaart de Bank deze gegevens voor een duur niet langer dan de duur die nodig is in het licht van de beoogde doelstellingen; bijvoorbeeld, op het vlak van de antiwitwaswetgeving, een duur van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie. De Bank voert ook, overeenkomstig de toepasselijke antiwitwaswetgeving, regelmatige identificatiecontroles uit om na te gaan of de bewuste gegevens nog steeds actueel zijn.


2.2 Geldig identiteitsbewijs, kopie, bewaring en verjaring
Het moet mogelijk zijn om iedere Klant van de Bank te identificeren aan de hand van een identiteitsbewijs of ongeacht welk ander geldig document dat dienstdoet als identiteitsbewijs, uitgegeven door de Nederlandse administratie of door de administratie van een EU-lidstaat, waarvan de Bank – zoals toegestaan door de Klant – een afschrift mag nemen, zowel op een papieren als een elektronische drager. De Klant machtigt de Bank om dit afschrift (of afschriften) te bewaren gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie. Bij gebreke daarvan kan de Bank geen contractuele relatie aangaan met een Kandidaat Klant, net zomin als ze een contractuele relatie kan voortzetten met een Klant van wie de geldigheid van de identiteitsbewijzen verstreken is.


2.3 Aansprakelijkheid van de Klant m.b.t. de informatie, documenten en verklaringen in het kader van de identificatie
Onverminderd artikelen 21 en volgende van de Belgische wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten waarborgt de Klant de juistheid van de documenten, de informatie en de verklaringen die hij aan de Bank bezorgt en waarvoor hij alleen aansprakelijk is. De Bank wijst iedere aansprakelijkheid van de hand )voor de echtheid, de betrouwbaarheid en de interpretatie van de toegestuurde documenten, informatie en verklaringen, onverminderd haar recht om de juistheid ervan te controleren.

3. WIJZIGING VAN DE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE KLANT

3.1 Mogelijkheid voor de Klant om zijn identificatiegegevens zelf te wijzigen
In geval van wijziging van zijn e-mailadres, zijn postadres, zijn veiligheidsvraag en zijn referentierekening wordt de Klant verzocht naar zijn Beveiligde Omgeving te gaan en de ingevoerde gegevens zelf aan te passen. Na validering van zijn TAN-code zijn de nieuwe ingevoerde persoonsgegevens bindend voorde Bank en de Klant, met uitzondering van de gegevens in verband met de referentierekening zoals uitgelegd in artikel 13.2. Een Klant mag aan de Bank slechts één e-mailadres en één mobiel nummer opgeven. Als deze gegevens moeten worden gewijzigd, kan de Klant dat enkel doen via zijn Beveiligde Omgeving of telefonisch door te bellen naar de klantendienst op het nummer 08002300548.
De Klant dient daarnaast de Bank te informeren wanneer:

 • Het vermogen van de Klant onder bewind komt te staan;
 • De Klant onder curatele komt te staan;
 • De Klant in een schuldsaneringsregeling komt, een (voorlopige) surseance van betaling krijgt of failliet gaat/is;
 • De Klant op een andere manier niet meer handelingsbevoegd is of niet meer rechtsgeldig kan beschikken over de spaarrekening.

 

3.2 Onmiddellijke kennisgeving van een wijziging van identificatiegegevens en persoonlijke situatie die de Klant zelf niet kan wijzigen
Wat betreft wijzigingen in de persoonsgegevens die de Klant zelf niet kan doorvoeren in zijn Beveiligde Omgeving, moet de Klant deze meedelen aan de Bank. De Klant is gehouden zelf het initiatief te nemen om elke wijziging – onmiddellijk – te melden en is er eveneens toe gehouden de desbetreffende bewijsstukken over te maken. De Klant dient deze kennisgeving schriftelijk te richten aan de Bank op het adres info@santanderconsumerbank.nl. De ter kennis gebrachte wijziging is pas bindend voor de Bank na een termijn van 5 Bankwerkdagen die ingaat vanaf de datum van het door de Bank opgestuurde ontvangstbewijs. De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het gebrek aan kennisgeving van een wijziging of de onvolledige of laattijdige kennisgeving van een wijziging.

4. VERZOEK OM BIJKOMENDE INFORMATIE DOOR DE BANK

4.1 Verzoek door de Bank om bijkomende identificatiegegevens
De Bank kan de Klant op ieder moment vragen om alle documenten en informatie te bezorgen die zij nodig heeft om zijn identificatie vast te stellen en zijn identiteit te verifiëren met betrekking tot – met name, zij het niet op beperkende wijze – zijn burgerlijke staat, de staat van zijn vermogen, zijn huwelijksstatus, informatie over zijn statuut van “US Person”, PPP of persoon geassocieerd met een PPP evenals zijn beroepsbezigheid, zijn financiële inkomsten, de herkomst en de oorzaak van zijn creditbewegingen, de oorzaak van de debetbewegingen, zijn woonplaats, zijn fiscaal statuut en alle verklaringen die nodig zijn tot staving van deze documenten of informatie. De Klant verbindt zich ertoe de door de Bank gevraagde informatie, documenten of verklaringen zo snel mogelijk te verstrekken.


4.2 Sancties
Na een verzoek van de Bank zoals bedoeld in artikel 4.1 mag de Bank, in geval van weigering, een uitblijvend antwoord of een antwoord dat (mogelijk) in strijd is met wettelijke bepalingen, de maatregelen nemen als bedoeld in artikel 10, zoals de weigering om een overschrijving uit te voeren, de blokkering van een spaarrekening of de onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie met de Klant.

5. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IDENTIFICATIE VAN DE KLANT

De algemene informatie betreffende de verwerking door de Bank van de persoonsgegevens wordt uiteengezet in het document met de titel “Beleid van bescherming van de persoonlijke levenssfeer”, hierna “Privacybeleid” van de Bank genoemd en beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.santanderconsumerbank.nl/documenten. Het Privacybeleid verschaft de Klant informatie over de wijze waarop de Bank zijn gegevens verwerkt alsook over de redenen van deze verwerking. Bovendien bevat het Privacybeleid informatie over de rechten van inzage, verzet en rechtzetting, van wissen, van doorgifte van de gegevens aan natuurlijke personen en over de wijze waarop de Klant die rechten kan uitoefenen. De Klant weet dat de verwerking van zijn persoonsgegevens kan wijzigen onder invloed van verschillende factoren, zoals een wijziging in de wetgeving, technische vooruitgang en de wijziging van de doelstellingen van de verwerking. Om de Klant hierover te informeren publiceert de Bank regelmatig een bijgewerkte versie van haar Privacybeleid op volgend internetadres: https://www.santanderconsumerbank.nl/documenten.
De Bank verwerkt de persoonsgegevens van de Klant met het oog op de uitvoering van het Contract maar ook in diens gerechtvaardigd belang.
De Bank laat aan de Klant weten dat zijn persoonsgegevens niet alleen in België maar ook in Spanje en, meer in het algemeen, binnen de Santander Groep worden verwerkt, alsook bij dienstverstrekkers van bankdiensten of technische diensten.
De Bank en haar moedermaatschappij, Santander Consumer Finance SA, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.
Om zijn rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens uit te oefenen of om ongeacht welke klacht in verband daarmee in te dienen, heeft de Klant de mogelijkheid een schriftelijke vraag te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (de “DPO”) op het adres Santander Consumer Finance SA (Avenida de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte, Spanje) of aan het postadres van de Bank (Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke, België). Als de Klant niet tevreden is met de verwerking van zijn schriftelijk verzoek door de Bank, kan hij zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger of, naar keuze, de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit via de website https://www.aepd.es/.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE BANK INZAKE INFORMATIE-UITWISSELING EN REPORTING

6.1 FATCA
De Bank wordt beschouwd als een buitenlandse financiële instelling (“Foreign Financial Institution” of “FFI”) in de zin van de Amerikaanse wet “FATCA”. FATCA heeft tot doel informatie te verkrijgen over de financiële rekeningen die personen die banden hebben met de Verenigde Staten van Amerika, “US Persons” genaamd, in het buitenland bezitten. Overeenkomstig de FATCA wetgeving moeten Spaansefinanciële instellingen (inclusief hun Belgische bijkantoren die opereren in Nederland) de FATCA-informatie van hun klanten meedelen aan de bevoegde overheden.

Als financiële instelling moet de Bank haar verplichtingen in het kader van FATCA in acht nemen en haar Klanten identificeren. Deze identificatie vindt plaats bij de procedure van het openen van een spaarrekening, waarbij de Klant een aantal vragen dient te beantwoorden betreffende zijn eventuele status van “US Person”, alsook tijdens de hele contractuele relatie met de Bank.
Iedere Klant die heeft verklaard een “US Person” te zijn, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze informatie-uitwisseling waarmee de Bank zich ertoe verbindt de FATCA-bepalingen na te komen.
Zo de Klant heeft verklaard geen “US Person” te zijn, mag de Bank bijkomende documenten vragen om de toepasselijkheid van FATCA te verifiëren. De Klant is gehouden deze informatie te verstrekken. Zo de Klant in gebreke blijft de nodige documenten te bezorgen, deelt de Bank de financiële gegevens van de Klant mee overeenkomstig FATCA en behoudt de Bank zich het recht voor de contractuele relatie te verbreken, zonder opzegtermijn en zonder enige vorm van schadeloosstelling, zoals bepaald in artikel 10 (verbreking van de klantrelatie zonder opzegtermijn).
De Klant verbindt zich er ook toe de Bank zo snel mogelijk in kennis te stellen van iedere wijziging van zijn situatie als gevolg waarvan de informatie die hij verstrekt in het kader van de procedure van het openen van een rekening niet langer juist zou zijn alsook een nieuw formulier van zelfcertificering te bezorgen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de genoemde wijziging van situatie.
De schade die de Bank lijdt als gevolg van het gebrek aan inachtneming van de verplichtingen van de Klant in het kader van FATCA, valt ten laste van de Klant. De Klant is aansprakelijk jegens de Bank en vrijwaart haar tegen alle schade die al dan niet rechtstreeks voortvloeit uit het gebrek aan inachtneming door de Klant van de verplichtingen als bedoeld in dit artikel en in FATCA.
6.2 CRS
CRS is de norm van gezamenlijke aangifte van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”). De Bank is gehouden om alle door CRS bedoelde financiële informatie te delen met de bevoegde instanties. Deze financiële informatie wordt vervolgens gedeeld met de betrokken lidstaat. CRS is van toepassing indien de Klant een fiscale verblijfplaats buiten België heeft. Tijdens de procedure van het openen van een spaarrekening vraagt de Bank aan de Klant zijn fiscale verblijfplaats en zijn fiscaal identificatienummer (“FIN” of, in het Engels, “TIN”)/ Burgerservicenummer (BSN) mee te delen.
De Bank verstrekt de volgende informatie aan de bevoegde instanties: (i) de naam, het adres, de geboortedatum en -plaats van elke op te geven persoon, (ii) het saldo of de waarde op het einde van het kalenderjaar of ongeacht welke andere passende periode in geval van sluiting van de spaarrekening tijdens dit jaar of deze periode en (iii) het totale brutobedrag van de rente die is gestort aan de houder van de spaarrekening tijdens het vorige kalenderjaar of de vorige periode.
De Klant wordt van tevoren op de hoogte gebracht van het feit dat de Bank deze informatie verstrekt aan de bevoegde instanties. De Bank behoudt zich het recht voor bijkomende informatie op te vragen om het fiscaal statuut van de Klant te controleren en deze laatste verbindt zich ertoe deze informatie mee te delen. Als de Klant de nodige informatie niet verstrekt, deelt de Bank de fiscale gegevens van de Klant mee overeenkomstig CRS en behoudt de Bank zich het recht voor de contractuele relatie met de Klant te verbreken, zonder opzegtermijn en zonder enige vorm van schadeloosstelling, zoals bepaald in artikel 10 (verbreking van de klantrelatie zonder opzegtermijn).

De Klant verbindt zich er eveneens toe de Bank zo snel mogelijk in kennis te stellen van iedere wijziging van zijn situatie als gevolg waarvan de informatie die hij verstrekt in het kader van de procedure van het openen van een rekening niet langer juist zou zijn alsook binnen een termijn van 30 dagen vanaf de genoemde wijziging van situatie een nieuw formulier van zelfcertificering te bezorgen.
6.3 Centraal Aanspreekpunt (CAP)
De Bank is ertoe gehouden om eenmaal per jaar gegevens betreffende de Klanten mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt van de NBB (het “CAP”) overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.
De volgende identificatiegegevens van de Klanten worden doorgestuurd naar en opgeslagen in het CAP: het rijksregisternummer of, bij gebreke daarvan, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum en de -plaats (of, bij gebreke daarvan, het geboorteland). De Bank stuurt ook de volgende gegevens door naar het CAP: (i) de opening of de afsluiting van elke bankrekening waarvan de Klant houder of medehouder is, de toekenning of de intrekking van een volmacht aan een of meerdere volmachtdrager(s) op deze rekening en de identiteit van deze volmachtdrager(s), alsook het periodieke saldo van deze bankrekening samen met de datum ervan en met het nummer van deze bankrekening; (ii) het bestaan en de datum van de financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn en uitgevoerd vanaf bepaalde wettelijk vastgestelde drempels, waardoor contanten werden gestort of afgehaald door deze Klant of voor zijn rekening, alsook, in dit laatste geval, de identiteit van de natuurlijke persoon die de contanten daadwerkelijk heeft gestort of ontvangen voor rekening van deze Klant; (iii) het bestaan of het einde van het bestaan van een contractuele relatie met de Klant, samen met de datum ervan en het in euro uitgedrukte, periodieke geglobaliseerde bedrag waarop het geheel van de verschillende gesloten financiële contracten zoals bedoeld door de wet betrekking heeft, wat betreft ieder van de door de wet opgesomde financiële contracten.
Het CAP verwerkt deze gegevens om het voor – met name fiscale – instellingen en instanties mogelijk te maken, in bepaalde gevallen en met inachtneming van de wettelijk opgelegde voorwaarden, de financiële instellingen te identificeren waar de belastingplichtigen rekeningen of contracten bijhouden om hun vervolgens informatieverzoeken toe te sturen, ofwel om het bedrag van de belastbare inkomsten van de Klant vast te stellen ofwel om de vermogenstoestand van de Klant te bepalen.
Iedere Klant heeft het recht kennis te nemen van de informatie die op zijn naam is opgeslagen bij het CAP en richt daartoe een verzoek naar de hoofdzetel van de NBB overeenkomstig de voorwaarden zoals bedoeld in de wet van 8 juli 2018. In geval van onjuiste of onterecht geregistreerde informatie op initiatief van de Bank heeft de Klant het recht deze informatie te doen corrigeren of wissen door een verzoek daartoe op te sturen per e-mail naar info@santanderconsumerbank.nl of per brief aan het adres van de Bank. 

De gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard in het CAP, te rekenen vanaf de afsluiting van het laatste kalenderjaar in verband waarmee gegevens betreffende de Klant en/of zijn rekeningen of Contracten werden toegestuurd.

7. VERZOEK TOT OPENING VAN EEN INDIVIDUELE EN GEMEENSCHAPPELIJKE REKENING

7.1 Recht van de Bank
Het staat de Bank vrij te beslissen, zonder dat ze deze beslissing dient te verantwoorden, al dan niet een contractuele relatie aan te gaan met een Kandidaat Klant, onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen van bindend recht of van de Belgische openbare orde.


7.2 Opening van een elektronische spaarrekening
Het verzoek tot opening van een spaarrekening door een Kandidaat Klant, als houder of medehouder, wordt op elektronische wijze via de website ingediend. De identificatie van de Kandidaat Klant en de ondertekening van het Contract kan op 2 manieren gebeuren. Oftewel kiest de Klant voor een elektronische video-identificatie die wordt gevalideerd via biometrische video-identificatie en een elektronische handtekening, oftewel kiest de Klant voor een elektronische video-identificatie die manueel wordt gevalideerd en een fysieke handtekening. Als de Kandidaat Klant kiest voor een elektronische video-identificatie die manueel wordt gevalideerd en een fysieke handtekening, dan wordt het Contract op een papieren drager ondertekend. De Kandidaat Klant kan het op de website gegenereerde document afdrukken om het met de hand te ondertekenen en vervolgens per post terug te sturen naar de Bank.


7.3 Lezing en aanvaarding van de documenten voor opening van de individuele spaarrekening
De persoon die de procedure van aanvraag tot opening van een spaarrekening start, wordt in eerste instantie verzocht kennis te nemen van de spaarrekening productinformatie, de informatie betreffende de garantie van de deposito’s en de voorafgaande voorwaarden voor het openen van een spaarrekening in verband waarmee de betrokkene dient te verklaren ze te hebben geraadpleegd.


7.4 Invoer van de identificatiegegevens om een individuele spaarrekening te openen
Na deze documenten te hebben gelezen moet de Kandidaat Klant aangeven of hij al dan niet reeds een Klant van de Bank is. De Kandidaat Klant moet vervolgens zijn contactgegevens invoeren. Daarna moet de Kandidaat Klant zich identificeren. De identificatie van de Kandidaat Klant en de ondertekening van het Contract kan op 2 manieren gebeuren. Oftewel kiest de Kandidaat Klant voor een elektronische video-identificatie die wordt gevalideerd via biometrische video-identificatie en een elektronische handtekening, oftewel kiest de Kandidaat Klant voor een elektronische video-identificatie die manueel wordt gevalideerd en een fysieke handtekening. Als de Kandidaat Klant kiest voor een elektronische video-identificatie die manueel wordt gevalideerd en een fysieke handtekening, dan wordt het Contract op een papieren drager ondertekend. Het Contract moet dan samen met een leesbare kopie van de voor- en keerzijde van zijn identiteitsbewijs per post naar de Bank worden gestuurd. De Kandidaat Klant dient ook informatie te verstrekken betreffende zijn fiscaal statuut en te bevestigen dat hij de Algemene Voorwaarden, het document betreffende de tarieven en interesten en het document betreffende de spaarrekening productinformatie heeft gelezen en aanvaard. Deze documenten zijn te allen tijde beschikbaar op de website https://www.santanderconsumerbank.nl/documenten.

7.5 Onderzoek door de Bank van de aanvraag tot opening van een individuele spaarrekening
De Bank houdt enkel rekening met aanvragen tot opening van een spaarrekening die ze ontvangt op de wijze zoals werd bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Per post verstuurde aanvragen worden in aanmerking genomen zo de verzonden stukken in ontvangst worden genomen door de Bank. Wanneer de Bank in het bezit is van de identificatiegegevens en het contract dat – op elektronische of handmatige wijze – is ondertekend door de Kandidaat Klant, wordt de verstrekte informatie onderworpen aan een verificatieprocedure door de Bank. Indien de verificatie een negatief resultaat oplevert, opent de Bank de spaarrekening niet en informeert zij de Kandidaat Klant daarvan per email. Dit gebeurt binnen een termijn van 7 Bankwerkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag tot opening van een spaarrekening. De Bank dient haar beslissing niet te verantwoorden. Als de verificatie een positief resultaat oplevert, wordt de procedure tot aanvraag van opening van een spaarrekening voortgezet.


7.6 Aanvraag tot opening van meerdere individuele spaarrekeningen
Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald met betrekking tot de gemeenschappelijke spaarrekeningen, is een aanvraag tot opening van een spaarrekening slechts nodig bij de opening van de eerste individuele spaarrekening. Wanneer een Klant ten minste één andere individuele spaarrekening wenst te openen, dient de Klant in te loggen in zijn Beveiligde Omgeving en een beperkt aantal vragen beantwoorden. Zo een Klant ten minste één andere individuele spaarrekening (of een andere gemeenschappelijke spaarrekening) opent, dient hij aan de Bank, in het kader van de opening van deze andere individuele spaarrekening(en) (of andere gemeenschappelijke spaarrekening(en), hetzelfde mobiele nummer en hetzelfde e-mailadres mee te delen als meegedeeld bij de opening van de eerste individuele spaarrekening. Zo deze gegevens intussen zijn gewijzigd, kan de Klant de wijziging enkel doorvoeren via zijn Beveiligde Omgeving of door te telefoneren naar de klantendienst op het nummer 08002300548. Zo de Klant nalaat zijn gegevens op deze manier te wijzigen, blijft de Bank gebruik maken van de gegevens die zij heeft ontvangen bij de opening van een eerste individuele spaarrekening.


7.7 Aanvraag tot opening van een gemeenschappelijke spaarrekening
De procedure en de voorwaarden voor opening van een gemeenschappelijke spaarrekening zijn in beginsel identiek aan die voor een individuele spaarrekening, behoudens het navolgende. Iedere Klant kan samen met een andere persoon een gemeenschappelijke spaarrekening openen, op voorwaarde dat beide medehouders voldoen aan de voorwaarden om Klant te worden, met inbegrip van – voor ieder van hen – het feit bekwaam te zijn om alle bevoegdheden inzake beheer uit te oefenen. Beide medehouders van de spaarrekening dienen zich te identificeren en het contract van opening dient door ieder van hen te worden ondertekend. Een wijziging van medehouder is niet mogelijk tijdens de duur van de contractuele relatie.


7.8 Aanvraag tot opening van meerdere gemeenschappelijke spaarrekeningen
De procedure van aanvraag tot opening van een spaarrekening dient te worden overgedaan voor iedere opening van een gemeenschappelijke spaarrekening met een nieuwe medehouder, zelfs wanneer beide medehouders al Klant zijn van de Bank. In het bijzijn van dezelfde medehouders wordt de aanvraag tot opening van een nieuwe gemeenschappelijke spaarrekening ingediend via de Beveiligde Omgeving, zonder dat een nieuwe aanvraag tot opening van een gemeenschappelijke spaarrekening hoeft te worden ingevuld. Indien twee dezelfde medehouders van een gemeenschappelijke spaarrekening ten minste één andere gemeenschappelijke spaarrekening (of een andere individuele spaarrekening) openen, dienen zij aan de Bank, bij de opening van deze nieuwe gemeenschappelijke spaarrekening(en) (of andere individuele spaarrekening(en), dezelfde mobiele nummers en dezelfde e-mailadressen mee te delen als bij de opening van de eerste gemeenschappelijke spaarrekening. Zo deze gegevens intussen zijn gewijzigd, kunnen de medehouders de wijziging enkel doorvoeren via de Beveiligde Omgeving of door te telefoneren naar de klantendienst op het nummer 08002300548. Zo de medehouders nalaten hun gegevens op deze manier te wijzigen, blijft de Bank gebruik maken van de gegevens die zij heeft ontvangen ter gelegenheid van de opening van een eerste gemeenschappelijke spaarrekening.

8. TOTSTANDKOMING VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

8.1 Ontvangst van een e-mailbericht ter verwelkoming
Bij ontvangst van het op handmatige of elektronische wijze ondertekende Contract, en na de interne verificatieprocedure van de Bank, verstuurt de Bank een e-mail met het identificatienummer van de rekening (IBAN). Hiermee moet de Kandidaat Klant binnen een termijn van 45 dagen overgaan tot een eerste overboeking van zijn referentierekening naar zijn Santander rekening. Deze eerste overboeking activeert de Santander rekening. De eerste overboeking dient verplicht te worden verricht vanuit de Klant zijn referentierekening. De Bank is gehouden binnen een redelijke termijn te antwoorden. De Bank heeft het recht de opening van een spaarrekening afhankelijk te maken van bijzondere voorwaarden zonder dat ze haar beslissing dient te verantwoorden.


8.2 Eerste storting met activering van de spaarrekening en totstandkoming van de contractuele relatie
Het credit op de rekening van de eerste geldige storting die afkomstig is van de referentierekening binnen de termijn van 45 dagen, heeft tot gevolg dat de aanvaarding van de Klant wordt gevalideerd en dat de contractuele relatie voor onbepaalde duur wordt gevalideerd.


8.3 Eerste storting zonder activering van de rekening en niet-bestaan van de contractuele relatie
Als de eerste storting afkomstig is van een andere rekening dan de referentierekening, of afkomstig is van de referentierekening maar wordt uitgevoerd na het verstrijken van de termijn van 45 dagen, dan wordt de eerste storting niet gevalideerd. In dit geval wordt het bedrag niet gecrediteerd op de spaarrekening maar automatisch teruggestort naar de rekening van opdrachtgever, zonder voorafgaande mededeling. De spaarrekening is dan niet geactiveerd en de contractuele relatie is nog niet tot stand gekomen. Bij gebrek aan een eerste geldige storting binnen de termijn van 45 dagen, wordt de aanvraag tot opening van een spaarrekening geannuleerd en moet de persoon die Klant van de Bank wenst te worden de aanvraagprocedure tot opening van een online spaarrekening overdoen, met inbegrip van de doorgifte van zijn identiteitsdocumenten (indien toepasselijk).


8.4 Meerdere contractuele relaties
Eén of meerdere door eenzelfde Klant geopende individuele spaarrekening(en) vormt (vormen) één enkele contractuele relatie en hiervoor kan slechts éénzelfde referentierekening worden opgegeven. Iedere opening van één of meerdere gemeenschappelijke spaarrekeningen door dezelfde combinatie van medehouders vormt één enkele contractuele relatie en hiervoor kan slechts eenzelfde referentierekening worden opgegeven. Iedere opening van een gemeenschappelijke spaarrekening, door een nieuwe combinatie van medehouders, vormt een afzonderlijke contractuele relatie en vereist een afzonderlijke referentierekening die toebehoort aan beide medehouders.

9. WIJZIGING VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

9.1 Wijziging door de Bank
De Bank behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bepalingen van de raamovereenkomst te wijzigen door het bestaan van deze wijzigingen ter kennis te brengen aan de Klant via e-mail of door middel van een bericht dat wordt verzonden in de Beveiligde Omgeving of op het openbare gedeelte van de website.


9.2 Termijn voor inwerkingtreding van de wijzigingen
De door de Bank doorgevoerde wijzigingen treden in werking binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag van kennisgeving van deze wijzigingen zoals bedoeld in artikel 9.1.


9.3 Recht en termijn van afsluiting door de Klant in geval van wijziging
De Klant heeft het recht de contractuele relatie onmiddellijk te beëindigen, als bedoeld in artikel 10, als gevolg van de inwerkingtreding van de door de Bank doorgevoerde wijzigingen, gedurende de periode tussen de ontvangst van de kennisgeving van de betrokken wijzigingen en de datum van hun inwerkingtreding. Bij gebreke van reactie van de Klant binnen deze termijn wordt deze laatste geacht de inhoud van de wijzigingen onherroepelijk te hebben aanvaard.

10. BLOKKERING, AFSLUITING VAN REKENING EN VERBREKING VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

10.1 Herroepingsrecht van de Klant binnen een termijn van 14 dagen
Het online aanbod van de producten van de Bank vertegenwoordigt een aanbod op afstand met betrekking tot een financieel product. Bijgevolg beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen om zich terug te trekken uit de contractuele relatie. De Klant mag dit herroepingsrecht uitoefenen zonder dat hij daarvoor een boete verschuldigd is en zonder dat hij daarvoor een reden hoeft op te geven. Voor de uitoefening van dit herroepingsrecht loopt de termijn (i) ofwel vanaf de dag waarop de contractuele relatie op afstand wordt gesloten (ii) ofwel vanaf de dag waarop de Klant de contractuele voorwaarden en de informatie ontvangt, wanneer deze laatste datum later valt dan de datum als bedoeld in punt (i). Het Contract wordt op afstand gesloten op de datum van creditering van de eerste betaling die afkomstig is van de referentierekening van de Klant, behoudens het bepaalde in paragraaf 8.1 en 8.2. Tijdens de herroepingstermijn kan er enkel na akkoord van de Klant worden aangevangen met de uitvoering van de contractuele relatie. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij daarmee akkoord gaat. De herroepingstermijn wordt geacht te zijn nagekomen indien de notificatie is verzonden vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen, op voorwaarde dat dit schriftelijk gebeurt of met behulp van een duurzame drager die ter beschikking staat van de ontvanger en waartoe deze laatste toegang heeft. Als de Klant zich terug wenst te trekken, moet hij dit aan de Bank laten weten per brief die met de post naar volgend adres wordt verstuurd: Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, Guldensporenpark 81 te 9820 Merelbeke, of per e-mail naar info@santanderconsumerbank.nl, met behulp van het formulier “afsluiting van individuele rekening” of “afsluiting van gezamenlijke rekening” dat kan worden gedownload op de website naar behoren ondertekend door de Klant en voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, samen met een leesbare kopie van het identiteitsbewijs van de houder of de twee medehouders van de spaarrekening. De spaarrekening wordt door de Bank afgesloten binnen een termijn van maximaal 15 dagen vanaf de kennisgeving van het formulier ad hoc.

Desgevallend wordt het saldo, met inbegrip van de vervallen rente, zo snel mogelijk overgeschreven naar de referentierekening van de Klant, na afsluiting van de spaarrekening, wanneer alle schulden of eventuele kosten zijn betaald.


10.2 Recht van de Klant om een spaarrekening af te sluiten zonder de contractuele relatie te beëindigen
Indien de Klant een van zijn spaarrekeningen wenst af te sluiten en tegelijk (mede)houder wil blijven van een of meer andere spaarrekeningen, dan wordt de contractuele relatie niet verbroken.


10.3 Recht van de Klant om al zijn spaarrekeningen af te sluiten waardoor de contractuele relatie wordt beëindigd
In het geval dat het verzoek tot afsluiting van een spaarrekening betrekking heeft op de enige spaarrekening van de Klant, als houder of medehouder, of op al zijn spaarrekeningen, dan heeft dit verzoek tot gevolg dat er automatisch een einde komt aan de contractuele relatie.


10.4 Recht op onmiddellijke verbreking van de Klant in geval van wijziging van de contractuele voorwaarden
Onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 9 mag de Klant zijn spaarrekening(en) afsluiten, en desgevallend de contractuele relatie beëindigen, met behulp van het formulier “afsluiting van individuele rekening” of “afsluiting van gezamenlijke rekening” dat kan worden gedownload op de website, naar behoren ondertekend door de houder of één van beide medehouders van de spaarrekening(en) en voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, samen met een leesbare kopie van het identiteitsbewijs van de houder of van beide medehouders van de spaarrekening(en), per brief die met de post wordt verzonden naar volgend adres: Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, Guldensporenpark 81 te 9820 Merelbeke of per e-mail naar info@santanderconsumerbank.nl. De Bank sluit de spaarrekening(en) af binnen een maximale termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van het formulier ad hoc. Desgevallend wordt het saldo, met inbegrip van de vervallen rente, zo snel mogelijk overgebracht naar de referentierekening van de Klant, na afsluiting van de spaarrekening(en), wanneer alle schulden of eventuele kosten zijn betaald.


10.5 Recht op verbreking van de Klant met opzeggingstermijn
Buiten de gevallen zoals bedoeld in de artikelen 10.1 tot 10.4 heeft de Klant te allen tijde het recht zijn spaarrekening(en) af te sluiten, en desgevallend de contractuele relatie te beëindigen, met behulp van het formulier “afsluiting van individuele rekening” of “afsluiting van gezamenlijke rekening”, dat kan worden gedownload op de website, naar behoren ondertekend door de houder of een van beide medehouders van de spaarrekening(en) en voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, samen met een leesbare kopie van het identiteitsbewijs van de houder of van beide medehouders van de spaarrekening(en), per brief die met de post wordt verstuurd naar volgend adres: Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, Guldensporenpark 81 te 9820 Merelbeke of per e-mail naar info@santanderconsumerbank.nl. De Bank sluit de spaarrekening(en) af binnen een maximale termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van het formulier ad hoc. Desgevallend wordt het saldo, met inbegrip van de vervallen rente, zo snel mogelijk overgebracht naar de referentierekening van de Klant, na afsluiting van de spaarrekening(en), wanneer alle schulden of eventuele kosten zijn betaald.


10.6 Blokkering van spaarrekening op initiatief van de Bank
De Bank behoudt zich het recht voor de spaarrekening van een Klant tijdelijk of definitief te blokkeren in geval van (i) niet-naleving van zijn verplichtingen in de betekenis van de Algemene Voorwaarden, (ii) overlijden, (iii) noodzaak voor de bescherming van de belangen van de Bank, van derden of van de Klant, (iv) zware schuld, ernstige nalatigheid, herhaalde lichte fouten door de Klant, (iv) wettelijke of reglementaire verplichting of gerechtelijke of bestuurlijke beslissing, (v) tekenen van onwettig of bedrieglijk gebruik van de spaarrekening, fraude of ander strafrechtelijk handelen, (vi) om redenen van cyberveiligheid, (vii) diefstal of verlies door de Klant van zijn IT-materieel of wachtwoord, (viii) conservatoir beslag door een derde op de tegoeden van de Klant in afwachting van een gerechtelijke beslissing en (ix) op bevel van de NBB of de FSMA of een andere bevoegde toezichthouder. De blokkering van een spaarrekening heeft niet van rechtswege de verbreking van de contractuele relatie tot gevolg maar duurt ten minste even lang als de situatie die aanleiding heeft gegeven tot deze blokkering. De Bank is niet verplicht de blokkering aan de Klant mede te delen en hoeft haar beslissing niet op enige andere wijze te rechtvaardigen dan door middel van een globale verwijzing naar dit artikel 10.6. De Bank brengt de Klant op de hoogte in de gevallen waarin de wet voorziet. De Bank is niet aansprakelijk voor ongeacht welke schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van de blokkering van een spaarrekening. In geval van blokkering van een spaarrekening heeft de Klant toegang tot zijn Beveiligde Omgeving maar kan hij geen betalingsopdrachten geven, met dien verstande dat de Bank zich ook het recht voorbehoudt de Klant niet langer toegang te bieden tot zijn Beveiligde Omgeving. Alleen in geval van overlijden kunnen er betalingen op de spaarrekening worden ontvangen ondanks het feit dat de spaarrekening is geblokkeerd.


10.7 Recht van de Bank om de contractuele relatie onmiddellijk te verbreken
De Bank mag de contractuele relatie onmiddellijk beëindigen, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding en zonder voorafgaande gerechtelijke beslissing indien (i) de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, (ii) in geval van zware schuld, ernstige nalatigheid, herhaalde lichte fouten, (iii) in geval van overlijden, (iv) indien de Klant niet (langer) voldoet aan de cumulatieve voorwaarden om Klant te zijn, (iv) indien de Klant niet binnen een redelijke termijnantwoord geeft of weigert antwoord te geven op een vraag vanwege de Bank om informatie te verstrekken, een document te bezorgen of een verklaring af te leggen, (v) indien de Klant tekenen vertoont van deelname aan een inbreuk met betrekking tot witwassen, financiering van het terrorisme of ongeacht welke vorm van fraude of ander strafbaar handelen (vi) indien geen enkele verrichting of geen enkel contact is geregistreerd gedurende een periode van vijf jaar, (vii) wanneer de toepasselijke wetgeving de Bank oplegt om de contractuele relatie te beëindigen, (viii) wanneer een spaarrekening een saldo gelijk aan nul vertoont gedurende twee (2) opeenvolgende jaren; deze opsomming is niet limitatief. De Bank is niet verplicht haar beslissing op een andere wijze te rechtvaardigen dan door een globale verwijzing naar artikel 10.7. De Bank brengt de Klant daarvan per e-mail op de hoogte. In deze situatie wordt (worden) de spaarrekening(en) onmiddellijk afgesloten. Desgevallend wordt het saldo, met inbegrip van de vervallen rente, zo snel mogelijk overgeschreven naar de referentierekening(en) van de Klant, na afsluiting van de spaarrekening(en), wanneer alle schulden of eventuele kosten zijn betaald.


10.8 Faillissement, wettelijke schuldsanering en beslag
In het geval van het faillissement van de Klant of bij het aanvangen van een traject van de Wettelijke Schuldsanering (Wsnp) van de Klant, kan de Klant niet meer zelfstandig beschikken over het saldo op de spaarrekening. Wanneer er beslag wordt gelegd op (een deel van) het saldo op een spaarrekening kan de Klant tevens niet meer beschikken over dit gedeelte van het saldo. De Klant is gehouden de juridische, wettelijke of reglementaire bepalingen in verband met deze beperkingen in acht te nemen. Het saldo op de spaarrekening van de Klant zal in het geval van faillissement of traject wettelijke schuldsanering worden beheerd volgens de instructies van de curator dan wel de bewindvoerder.

De Bank is verplicht om gelden die op de spaarrekening staan in het geval van faillissement of traject wettelijke schuldsanering van de Klant onder de beschikkingsmacht van de curator dan wel de bewindvoerder te laten vallen.


10.9 Overige beperkingen in de bekwaamheid of rechten van de Klant
Buiten de gevallen zoals bedoeld in artikel 10.7 is de Klant gehouden, als de houder of medehouder in zijn rechten of bekwaamheid is beperkt, de juridische, wettelijke of reglementaire bepalingen in verband met deze beperkingen in acht te nemen. De Bank is in dit opzicht niet onderworpen aan enige controleverplichting en wijst elke aansprakelijkheid af in geval van gebrek aan inachtneming van deze bepalingen.


10.10 Recht van de Bank om de contractuele relatie te verbreken met opzeggingstermijn
Buiten de gevallen zoals bedoeld in de voorgaande artikelen heeft de Bank te allen tijde het recht de contractuele relatie zonder reden te beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden vanaf de kennisgeving van haar beslissing, De Bank brengt de Klant per e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval wordt (worden) de spaarrekening(en) afgesloten op het einde van de opzeggingstermijn. Desgevallend wordt het saldo, met inbegrip van de vervallen rente, zo snel mogelijk overgebracht naar de referentierekening(en) van de Klant, na afsluiting van de spaarrekening(en), wanneer alle schulden of eventuele kosten zijn betaald.


10.11 Bestemming van de eventuele schulden van de Klant in geval van verbreking van de contractuele relatie
Alle schulden van de Klant aan de Bank worden in geval van verbreking van de contractuele relatie in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

11. OVERLIJDEN VAN EEN KLANT

11.1 Schriftelijke en onmiddellijke kennisgeving van een overlijden
Zodra de Bank schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van de Klant of van zijn echtgenoot, worden alle spaarrekeningen waarvan hij (mede)houder is zo snel mogelijk geblokkeerd. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving of in geval van laattijdige ontvangst van de bewuste kennisgeving is de Bank niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot. Deze schriftelijke kennisgeving dient dus onverwijld te worden verricht en de Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er in de tussentijd verrichtingen worden uitgevoerd op de spaarrekening(en).
Wanneer de Bank echter redelijkerwijs aanleiding heeft te vermoeden dat een Klant of zijn echtgenoot overleden is, mag de Bank de spaarrekening(en) blokkeren voor de tijd die nodig is om het onderzoek uit te voeren dat tot doel heeft dit overlijden te bevestigen. De Bank wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van blokkering van een spaarrekening in het kader van een overlijden.


11.2 Blokkering van een spaarrekening in verband met het overlijden
De schriftelijke kennisgeving of de vaststelling van de Bank van het overlijden leidt, zo spoedig mogelijk, tot de blokkering van het debiteren van de spaarrekening(en) (i) van de Klant die overleden is, (ii) van de echtgenoot van de overleden Klant, daar het huwelijksstelsel in deze fase geen enkele impact heeft, (iii) van de overleden Klant en zijn echtgenoot, (iv) van de overleden Klant en een derde, (v) van de echtgenoot van de overleden Klant en een derde en (vi) van de Klant van wie de echtgenoot is overleden, zelfs indien de overleden echtgenoot geen spaarrekening had bij de Bank.

 

11.3 Mogelijke verrichting na blokkering van een spaarrekening en toegang
De Bank mag toestaan dat de spaarrekening wordt gecrediteerd na de blokkering ervan. Tijdens de periode van blokkering van een gemeenschappelijke rekening blijft de Beveiligde Omgeving toegankelijk voor raadpleging onder de voorwaarden die vóór het overlijden van toepassing waren.


11.4 Informatieverstrekking
De Bank communiceert via e-mail of brief met de rechthebbenden. De rechthebbenden dienen aan de Bank een e-mailadres of postadres te verstrekken. De verzending ten aanzien van één rechthebbende is geldig ten overstaan van alle rechthebbenden.


11.5 Voorwaarden om de blokkering van een spaarrekening op te heffen
Om een einde te maken aan de blokkering van een spaarrekening dient de Bank haar fiscale verplichtingen na te leven en dienen de rechthebbenden een verklaring van erfrecht, opgesteld door een bevoegde notaris, die de rechthebbenden aanwijzen tot vereffenaar van de nalatenschap af te geven. Een rechthebbende kan zijn deel van de nalatenschap enkel opeisen wanneer zijn identiteit en nalatenschap is vastgesteld en er geen fiscale of andere schulden bestaan jegens hemzelf of de overledene, tenzij deze schulden al zijn afgelost. Bovendien dient de rechthebbende te beschikken over een unaniem akkoord van alle rechthebbenden met betrekking tot deze vrijgave.


11.6 Authenticiteit van de documenten
De Bank verricht de betaling van vrijgave op basis van de door de rechthebbenden of ongeacht welke derde afgegeven documenten. De Bank wijst elke aansprakelijkheid af voor de authenticiteit, de betrouwbaarheid en de interpretatie van de in het kader van het overlijden afgegeven documenten en heeft het recht ieder document te vragen dat ze noodzakelijk acht met het oog op de vrijgave van de tegoeden.


11.7 Aansprakelijkheid van de Bank
De Bank is niet aansprakelijk voor de schade van andere rechthebbenden wanneer zij zich kenbaar zouden maken nadat de spaarrekening is gedebiteerd. De rechthebbenden van de overledene moeten de Bank zo snel mogelijk in kennis stellen van hun bestaan.


11.8 Verantwoordelijkheden van de rechthebbenden
De rechthebbenden zijn op hoofdelijke en ondeelbare wijze verantwoordelijk voor alle verplichtingen die de overledene is aangegaan ten aanzien van de Bank. Wanneer de spaarrekening van de overledene een debetsaldo vertoont, zijn de rechthebbenden desgevallend op hoofdelijke en ondeelbare wijze gehouden om dit saldo of om het even welke andere schuld die de overledene ten aanzien van de Bank zou hebben aan te zuiveren.


11.9 Afwezigheid van rechthebbende of van documenten
De Bank heeft het recht de spaarrekening van de overledene af te sluiten en de eventuele tegoeden op een wachtrekening te plaatsen, die geen rente meer opbrengt, in het geval waarin (i) binnen het jaar dat volgt op het overlijden van de houder van de spaarrekening geen enkele rechthebbende zich kenbaar heeft gemaakt of (ii) in het geval waarin de vereiste documenten betreffende de nalatenschap niet aan de Bank zijn bezorgd.

 

11.10 Tussenkomst van een notaris
Voor zover ze niet meer bedragen dan 50.000,- euro, kunnen de tegoeden van de nalatenschap in deposito bij de Bank worden doorgestort aan de notaris die de rechthebbenden hebben aangewezen tot vereffenaar van de nalatenschap.


11.11 Communicatie met derden
De Klant erkent en aanvaardt dat, in het kader van zijn nalatenschap, de Bank informatie betreffende zijn spaarrekening(en) ter kennis mag brengen van de notaris die tot vereffenaar van de nalatenschap is aangewezen of van de –(fiscale) instanties.

12. KENMERKEN VAN DE SPAARREKENING

12.1 Tarieven en interesten
Er is een rente van toepassing op deposito's op de spaarrekeningen, zoals uitgelegd in het document betreffende de tarieven en interesten dat beschikbaar is op de website.


12.2 Rente
De rente is van toepassing vanaf de datum waarop het geld op de spaarrekening wordt gestort tot aan de datum waarop het van de rekening wordt afgehaald. De Bank kan de rente op ieder moment wijzigen. De klant wordt altijd 3 dagen vóór de wijziging van de rente hierover geïnformeerd door de Bank. Rentes uit het verleden bieden geen enkele garantie ten aanzien van toekomstige rentes. De rente wordt als volgt berekend: het rentepercentage gedeeld door 365 (dagen in het jaar), vermenigvuldigd met het saldo dat op de Spaarrekening staat. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.


12.3 Termijn en verwerving
De rente wordt maandelijks op de spaarrekening gestort met de eerste dag van de maand als valutadatum, of wanneer de spaarrekening wordt opgeheven.


12.4 Ondeelbaarheid van spaarrekeningen en compensatie
Alle spaarrekeningen, debiteuren- en crediteurenrekeningen, individueel of gemeenschappelijk, die zijn geopend op naam van een (mede)houder bij de Bank, zijn onderdeel van één en dezelfde rekening en zijn ondeelbaar. Een negatief saldo van een spaarrekening, zelfs als deze gemeenschappelijk is, wordt automatisch verrekend met het positieve saldo van een andere spaarrekening, zelfs als deze gemeenschappelijk is, zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Bank of voorafgaande toestemming van de Klant. Indien deze verrekening tot een debetstand leidt, verbindt de Klant er zich toe deze rekening onmiddellijk aan te zuiveren. Iedere schuld van de Klant jegens de Bank is overdraagbaar en de Klant stemt hiermee in.


12.5 Fiscaliteit
De Klant zijn fiscale residentie is niet België, dus is de rente niet onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De Klant moet zelf zijn rente-inkomsten aangeven bij de bevoegde Nederlandse belastingdienst. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van de fiscale verplichtingen van het land waaraan hij belastingplichtig is. De Bank is niet aansprakelijk voor de fiscale gevolgen en de fiscale behandeling van ontvangen rente in verband met zijn spaarrekening, tenzij de Bank opzettelijk heeft gehandeld of met grove nalatigheid.

 

12.6 Eventuele kosten verbonden aan de situatie van de Klant
De Bank heeft het recht om kosten voor haar diensten te innen ten laste van een spaarrekening, in overeenstemming met de tarieven die zijn vermeld in het document betreffende de tarieven en interesten dat beschikbaar is op de website. Een spaarrekening kan ten eigen bate door de Bank worden gedebiteerd, zonder voorafgaande kennisgeving, ten belope van de kosten die door de (mede)houder van deze spaarrekening zijn gemaakt. In geval van overlijden zijn de rechthebbenden hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de kosten, zoals uitgelegd in artikel 11. De Bank besluit welke schuld het eerst wordt vereffend en de Klant ziet af van de toepassing van artikel 1253 en 1256 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.


12.7 Spaans garantiefonds
In overeenstemming met de Spaanse wetgeving is de Bank aangesloten bij het Spaans garantiefonds (genaamd Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito of FGD, met maatschappelijke zetel te CA/ José Ortega y Gasset, 22 - 4a planta te 28006 Madrid), dat de schadeloosstelling van deposanten waarborgt bij met name kredietinstellingen naar Spaans recht. Deze waarborg strekt zich uit tot alle deposanten van Santander Consumer Finance SA (Spanje), met inbegrip van de deposanten van haar bijkantoor in België, Santander Consumer Finance. Dit stelsel garandeert per financiële instelling deposito's ten belope van 100.000,- euro in overeenstemming met de depositobeschermingsregeling van de Spaanse wet van 14 oktober, waarbij het depositogarantiefonds voor kredietinstellingen wordt opgericht en wet 2606/1996 van 20 december op depositogarantiefondsen voor kredietinstellingen. Onder bepaalde voorwaarden en gedurende een beperkte termijn zijn de volgende deposito's voor meer dan 100.000,- euro gedekt: (i) deposito's die het resultaat zijn van vastgoedtransacties met betrekking tot particuliere woningen, (ii) deposito's die verband houden met bepaalde levensgebeurtenissen van een deposant en die bepaalde sociale doelen dienen, en (iii) deposito's die gebaseerd zijn op de uitbetaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen voor schade door criminele activiteiten of onterechte veroordeling. Bij gemeenschappelijke rekeningen geldt de limiet van 100.000,- euro voor elke deposant afzonderlijk. Voor deposito's op een gemeenschappelijke rekening wordt een terugbetaling verleend op grond van het aandeel dat aan elke rechthebbende op die tegoeden toekomt. Zonder bijzondere bepalingen wordt de rekening gelijk verdeeld over de personen die recht hebben op deze tegoeden. Spaarrekeningen die zijn geopend bij de Bank laten enkel een gelijke verdeling tussen de medehouders toe. Voor meer informatie daarover verwijzen we u door naar het document "Informatiefiche over de depositobescherming" dat te vinden is op de website en de website van het Spaans garantiefonds: http://www.fgd.es (ook in het Engels beschikbaar op Deposit Guarantee Fund of Credit Institutions - FGD).

13. WERKING VAN DE REFERENTIEREKENING EN DE SPAARREKENING

13.1 Aanduiding van een referentierekening
De spaarrekening is altijd gekoppeld aan een referentierekening. De referentierekening dient verplicht op naam van de houder of medehouders van de spaarrekening te zijn geopend. De referentierekening van een individuele spaarrekening kan dus geen gemeenschappelijke rekening zijn. Wanneer een Klant een of meer individuele spaarrekening(en) bij de Bank heeft, kan de Klant slechts één referentierekening gebruiken voor al zijn individuele spaarrekeningen. Dezelfde regel is van toepassing als twee medehouders meerdere gemeenschappelijke spaarrekeningen openen. Iedere spaarrekening met een nieuwe medehouder wordt echter aan een andere referentierekening gekoppeld. De Bank behoudt zich het recht voor af te wijken van de voorwaarden die van toepassing zijn op referentierekeningen.

13.2 Wijziging van de referentierekening
Indien één van de eigenschappen van de referentierekening verandert, verbindt de Klant zich ertoe de Bank onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Klant kan, als gezamenlijk of afzonderlijk handelende houder of medehouder, van referentierekening veranderen voor zover laatstgenoemde zich houdt aan de voorwaarden die van toepassing zijn op referentierekeningen. Een nieuwe referentierekening wordt pas gevalideerd na de eerste storting vanaf deze referentierekening op een spaarrekening van de Klant. Zo niet, blijft de bestaande referentierekening de toepasselijke referentierekening.


13.3 Werking van de individuele spaarrekening
Enkel de houder van de spaarrekening beschikt over volledige beheersbevoegdheid over zijn spaarrekening die hij niet kan delegeren of kan vervangen door een mandaat dat aan een derde is toegekend.


13.4 Werking van de gemeenschappelijke spaarrekening
De medehouders hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een volledige beheersbevoegdheid over de spaarrekening en worden geacht elkaar wederzijds een volmacht te hebben verleend. Iedere medehouder kan dus individueel over de spaarrekening beschikken en daarmee de andere medehouder binden. Ten aanzien van de Bank zijn de medehouders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de terugbetaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de spaarrekening. Iedere medehouder is bevoegd om het saldo van de spaarrekening te erkennen; deze erkenning is bindend jegens de andere medehouder. Een rekeningschuld van een van de medehouders kan door de Bank worden verrekend met de gemeenschappelijke spaarrekening van de medehouders of via hun individuele spaarrekening. In geval van opheffing van de gemeenschappelijke spaarrekening is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van één van de twee medehouders vereist. Alle correspondentie die aan een medehouder wordt gericht, wordt beschouwd als een mededeling aan beide medehouders. In geval van onenigheid tussen de medehouders betreffende hun vermogen tot het beheren van de gemeenschappelijke spaarrekening, behoudt de Bank zich het recht voor de gemeenschappelijke spaarrekening te blokkeren in afwachting van een gerechtelijke beslissing of een akkoord tussen de medehouders.


13.5 Voorwaarden voor uitvoering of weigering van een betalingsopdracht
De Klant kan betalingsopdrachten enkel indienen via zijn Beveiligde Omgeving. Voor de uitvoering van de betalingsopdracht wordt vervolgens per sms een beveiligde TAN-code verzonden naar het mobiele telefoonnummer van de Klant. De spaarrekening kan worden gedebiteerd op voorwaarde dat (i) de spaarrekening op het moment waarop de betalingsopdracht wordt gegeven een positief saldo heeft dat voldoende is om de transactie uit te voeren (bij een negatief saldo wordt de betalingsopdracht geblokkeerd en niet weergegeven), (ii) de betalingsopdracht is uitgedrukt in euro en vermeldt de referentierekening als begunstigde rekening of een andere spaarrekening die op naam van de Klant bij de Bank is geopend, ongeacht of dit een individuele of gemeenschappelijke spaarrekening betreft, (iii) de betalingsopdracht geen vervaldatum heeft. Er kunnen geen periodieke opdrachten worden uitgevoerd vanaf een spaarrekening. De Bank behoudt zich het recht voor betalingsopdrachten van de Klant te weigeren als deze niet voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden. De Bank moet de Klant uiterlijk op de Bankwerkdag volgend op de dag van ontvangst van de betalingsopdracht in kennis stellen over haar weigering de transactie uit te voeren.


13.6 Verantwoordelijkheid in het kader van een betalingsopdracht
Een betalingsopdracht die door de Bank wordt ontvangen en overeenkomstig de door de Klant verstrekte informatie wordt uitgevoerd, geldt als onherroepelijk en bindend voor de Klant, zelfs indien blijkt dat deze frauduleus is. Tenzij de wet zulks vereist, is de Bank niet verplicht tot het controleren van de gegevens die de Klant in het kader van een betalingsopdracht heeft verstrekt.


13.7 Credittransacties
De spaarrekening kan uitsluitend worden gecrediteerd indien de overschrijving is uitgedrukt in euro, afkomstig is van een rekening in de SEPA-zone die geopend is bij een erkende kredietinstelling, het vermelde rekeningnummer in IBAN-formaat is, op voorwaarde dat de achternaam en voornaam van de begunstigde zijn vermeld en de (mede)houder van de creditrekening niet handelt voor zakelijke of commerciële doeleinden. De valutadatum wordt bepaald op grond van de dag en tijd van ontvangst van de betaling.


13.8 Uitvoering van opdrachten door derden
Voor de verwerking van opdrachten doet de Bank een beroep op een of meer externe verwerker(s), hetgeen de Klant aanvaardt.


13.9 Rechtzetting van fouten in opdrachten
De Bank heeft het recht om ambtshalve en binnen een redelijke termijn fouten recht te zetten die naar aanleiding van een opdracht zijn begaan door haar diensten of een derde verwerker, zonder voorafgaande kennisgeving, hetgeen de Klant aanvaardt. Indien een spaarrekening ten onrechte is gecrediteerd vanwege een fout of een opdracht die niet aan de regels voldoet (vervalst, onjuist, enz.) of in geval van onterechte betaling, verleent de Klant de Bank uitdrukkelijk toestemming om deze fout recht te zetten en in voorkomend geval de betreffende spaarrekening te debiteren. Indien een betalingsopdracht op onjuiste wijze is uitgevoerd en de betreffende spaarrekening is gedebiteerd, dient de Bank de situatie zoals deze was vóór de onjuiste transactie te herstellen.


13.10 Oorsprong van fondsen
Door zijn aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in het kader van zijn verzoek om opening van een spaarrekening verklaart de Klant dat de gelden die hij bij de Bank aanhoudt of zal aanhouden afkomstig zijn van legale activiteiten en niet werden, worden of zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of voor ongeacht welke criminele activiteit, en de Klant bevestigt een volledige beheersbevoegdheid over deze gelden te hebben, zonder uitzonderingen of voorbehouden. De Bank aanvaardt geen gelden die afkomstig zijn van, of in verband staan met een onwettige activiteit of fiscale fraude, gelden die worden gebruikt in het kader van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, gelden afkomstig van een staat die op een sanctielijst staat of waarvan men meent dat die het voorwerp zou moeten zijn van een verhoogde waakzaamheid vanwege vastgestelde risico's inzake de bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme. De Bank is wettelijk verplicht hierop de nodige controles uit te voeren en indien nodig passende wettelijke en reglementaire maatregelen te nemen. Onverminderd artikel 4.1 behoudt de Bank zich het recht voor de Klant te verzoeken om een verklaring te geven als waarborg dat de bijgeschreven gelden zijn onderworpen aan de toepasselijke fiscale regels van hun oorspronkelijke rechtsgebied, geen criminele herkomst hebben en niet worden gebruikt voor het witwassen van kapitaal of de financiering van terrorisme. Als de Klant geen verklaring indient, weigert een verklaring in te dienen of een valse of onjuiste verklaring indient, en in elke andere omstandigheid als voorzien door de wet, behoudt de Bank zich het recht voor alle conventionele, wettelijke en reglementaire bepalingen toe te passen die in dat geval worden voorgeschreven.

13.11 Slapende spaarrekening
Indien op geen van de spaarrekeningen van een Klant nog enige tussenkomst (transactie of contact) plaatsvindt gedurende minstens vijf jaar, worden deze als slapende spaarrekeningen aangemerkt volgens de Belgische wet van 24 juli 2008. Bijgevolg start de Bank, overeenkomstig de Belgische wet van 24 juli 2008, een procedure op om de Klant actief op te sporen. Levert dit geen resultaat op, dan worden de tegoeden op de slapende spaarrekeningen, overeenkomstig artikel 28 van de Belgische wet van 24 juli 2008, zonder voorafgaande kennisgeving vóór het einde van het zesde jaar volgend op de laatste tussenkomst overgemaakt aan de Belgische Deposito- en Consignatiekas en wordt de contractuele relatie zonder opzegtermijn beëindigd, zoals uitgelegd in artikel 10. De Bank heeft het recht alle kosten die uit deze procedure voortvloeien in rekening te brengen op de tegoeden die namens de Klant worden aangehouden.


13.12 Elektronische rekeningafschriften
De Bank stelt tijdens de volledige duur van de contractuele relatie de rekeningafschriften en eventuele bijlagen dagelijks kosteloos in elektronische vorm aan de Klant ter beschikking. De rekeningafschriften zijn uitsluitend beschikbaar in de Beveiligde Omgeving die de Klant belooft minimaal iedere 30 dagen te zullen raadplegen om deze te lezen, evenals hun eventuele bijlagen en alle andere berichten. De elektronische rekeningafschriften vormen het bewijs van de daarop vermelde transacties. De elektronische rekeningafschriften worden niet op papier verstrekt, maar kunnen door de Klant worden afgedrukt en gedownload. De elektronische rekeningafschriften zijn voor onbepaalde tijd beschikbaar in de Beveiligde Omgeving van de Klant.


13.13 Betwisting van de inhoud van een elektronisch rekeningafschrift
Vanaf de valutadatum van de debitering of creditering heeft de Klant 13 maanden de tijd om een fout of onjuistheid met betrekking tot de transactie te betwisten. Indien de Klant zijn betwisting niet binnen deze termijn ter kennis van de Bank brengt, worden de elektronische rekeningafschriften beschouwd als bindend voor en goedgekeurd door de Klant. Deze regel is eveneens van toepassing op de bijlagen van de elektronische rekeningafschriften.


13.14 Bewijs
De inhoud en de datum van ontvangst en verzending van informatie die via de Beveiligde Omgeving of de app wordt meegedeeld, door de Bank bewaard op een duurzaam elektronische drager van de Bank, hebben bewijskracht totdat bewijs van het tegendeel wordt geleverd, zoals een origineel ondertekend schrijven in papieren vorm. De Bank kan ieder raadpleging van de Beveiligde Omgeving of de app en elke verrichting die is uitgevoerd via de Beveiligde Omgeving of de app bewijzen via alle passende elektronische middelen. De onuitwisbare sporen die zijn achtergelaten in de informatiesystemen van de Bank vormen het bewijs van deze verrichtingen. Dit artikel 13.14 beperkt niet de bewijsmiddelen die, mits van toepassing, voortvloeien uit de regels betreffende elektronische handtekeningen.

14. REGELS VOOR HET GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID

14.1 Verantwoordelijkheid van de Klant bij het gebruik van de diensten van de Bank
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de risico's en bijbehorende kosten die verbonden zijn aan het gebruik van zijn elektronische apparatuur (computer, mobiele telefoon of ongeacht welke andere apparatuur), met name de risico's en kosten van ongeoorloofde toegang; wijziging, vernietiging of verlies van het e-mailadres; risico's verbonden aan de telefoonlijn, de internetverbinding, software of hardware, zonder dat deze lijst uitputtend is. De risico's, kosten en eventuele schade die uit dit gebruik voortvloeien, behoren tot de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aan hem worden toegerekend. De Klant is altijd verantwoordelijk voor de e-mails die hij verzendt, zelfs indien deze op frauduleuze wijze door een derde worden verstuurd. De Klant, die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn codes en wachtwoorden, ziet erop toe dat hij de goede werking van de diensten die de Bank verleent niet in gevaar brengt door oneigenlijk gebruik en verbindt zich ertoe deze nooit over te dragen aan derden. Als dit toch is gebeurd, dient de Bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht via een e-mail of door verzending van een bericht in de Beveiligde Omgeving. In dit geval zal de Bank de spaarrekening van de Klant zo spoedig mogelijk blokkeren. De Klant is verplicht om zijn Beveiligde Omgeving, met inbegrip van de codes en wachtwoorden, te gebruiken volgens de voorschriften van de Bank, die het gebruik van deze Beveiligde Omgeving kan beperken of uitbreiden, waaronder door maximale betalingsbedragen vast te stellen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant.


14.2 Verantwoordelijkheid van de Klant bij het opstellen van zijn belastingaangifte
De Klant is verantwoordelijk voor het opstellen van zijn belastingaangifte en voor de daarin vervatte informatie. De Bank is niet verantwoordelijk indien de Klant zijn belastingaangifte niet correct heeft ingevuld, hetgeen de Klant aanvaardt.


14.3 Algemene aansprakelijkheid van de Bank
De Bank is enkel aansprakelijk in geval van ernstige fout of fraude, aangezien haar verplichtingen slechts inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen zijn. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van een lichte fout, zelfs niet indien deze herhaaldelijk is gemaakt. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een verrichting om wettelijke redenen niet wordt uitgevoerd.


14.4 Verantwoordelijkheid van de Bank betreffende de continuïteit van de diensten
In het algemeen verleent de Bank geen enkele waarborg ten aanzien van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van haar website en/of de app. Bovendien heeft de Bank het recht om de toegang tot de website of de app en tot haar diensten, met inbegrip van de Beveiligde Omgeving, volledig of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk te onderbreken om onderhoud te verrichten of verbeteringen door te voeren, een technisch of veiligheidsprobleem op te lossen, misbruik te voorkomen en telkens wanneer de Bank een legitieme reden voor een dergelijke onderbreking of wijziging heeft, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant doet ontstaan. De Bank verbindt zich ertoe haar Klanten in de mate van het mogelijke via elektronische weg op de hoogte te stellen voordat de onderbreking of wijziging zich voordoet.


14.5 Beperking van de schadevergoeding tot rechtstreekse schade
De Bank is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade als gevolg van fraude of een ernstige fout gepleegd door de Bank, haar aangestelden of verwerkers. Een tekortkoming van de Bank tegenover de Klant kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor onrechtstreekse schade van welke aard ook, zoals verhoging van de algemene kosten, winstverlies, imagoschade, of klantenverlies, zonder dat deze lijst uitputtend is. Een Klant die is benadeeld vanwege een tekortkoming van de Bank dient alles in het werk te stellen om verergering van zijn schade te voorkomen. De Bank is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is veroorzaakt door overmacht.


14.6 Overmacht
Overmacht geldt als iedere onvoorzienbare gebeurtenis die aan de redelijke controle van een partij ontsnapt en de uitvoering van zijn verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt of ernstig belemmert. Als overmacht wordt beschouwd, zonder dat deze lijst uitputtend is: (i) oorlog, oproer, terrorisme, sociale of militaire onlusten, sabotage, een pandemie of epidemie, een externe staking (die door een partij wordt uitgevoerd die niet het eigen personeel van de Bank is), diefstal in gebouwen of het computernetwerk, (ii) al dan niet aangekondigde onderbrekingen van elektrische stroom, telefoon- en andere telecommunicatieverbindingen, alsook de buitenwerkingstelling van het computernetwerk veroorzaakt door factoren buiten de controle van de Bank en niet veroorzaakt door opzet of vanwege een ernstige fout van de Bank of zijn personeel, (iii) door Belgische of buitenlandse overheden getroffen maatregelen, (iv) brand, overstroming, aardbeving, storm en andere natuurrampen of kernrampen, (v) de niet-nakoming door derden van verplichtingen die zij tegenover de Bank op zich hebben genomen, om redenen onafhankelijk van de wil van deze derden.

15. COMMUNICATIE TUSSEN DE BANK EN DE KLANT

15.1 Woonplaats van de Klant en e-mailadres
Het laatste postadres dat de Klant aan de Bank heeft meegedeeld, geldt als gekozen woonplaats in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie. Ter herinnering, voor gemeenschappelijke spaarrekeningen wordt de correspondentie verzonden middels een bericht in de Beveiligde Omgeving van de betreffende gemeenschappelijke spaarrekening, en eventueel per e-mail of post aan beide medehouders, met dien verstande dat alle mededelingen aan één medehouder onmiddellijk geldig zijn en bindend zijn voor de andere medehouder, hetgeen de Klant aanvaardt. De Bank veronderstelt redelijkerwijs dat het e-mailadres, medegedeeld tijdens het verzoek tot opening van de spaarrekening of ingesteld via de Beveiligde Omgeving, toebehoort aan de Klant.


15.2 Taal van communicatie
De correspondentie en de informatieverstrekking gebeuren in het Nederlands.


15.3 Vorm en drager van mededelingen van de Bank aan de Klant
Afhankelijk van de aard, de urgentie en het belang van de correspondentie kiest de Bank de vorm en drager van documenten die naar de Klant worden verzonden, hetgeen de Klant aanvaardt. Alle communicatie vindt voornamelijk elektronisch plaats (i) per e-mail naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het openen van de spaarrekening of door de Klant is gewijzigd in zijn Beveiligde Omgeving, (ii) via het postvak van de Klant in zijn Beveiligde Omgeving, (iii) via sms of telefonisch op het mobiele telefoonnummer in Nederland dat is opgegeven bij het openen van de spaarrekening of door de Klant is gewijzigd in zijn Beveiligde Omgeving, (iv) door openbare publicatie op de website en (v) bij wijze van uitzondering per post, hetgeen de Klant aanvaardt. Indien berichten in de Beveiligde Omgeving van de Klant worden geplaatst, blijven deze voor de Klant beschikbaar tijdens de volledige duur van de contractuele relatie, waarbij de Klant deze kan wissen of kan downloaden op een elektronische drager. Indien de wet vereist dat de informatie op een duurzame drager wordt verstrekt, aanvaardt de Klant dat dit een "elektronische duurzame drager" is. De Klant doet afstand van zijn recht om te eisen dat de informatie op een andere duurzame drager wordt verstrekt, voor zover de wet dit toestaat.


15.4 Vorm en drager van mededelingen van de Bank aan de Klant
De Klant kan de Bank bereiken via e-mail, via de berichtenmodule in de Beveiligde Omgeving, telefonisch en per post. Indien de Bank een telefonische oproep ontvangt, is zij niet gebonden aan de inhoud daarvan. Iedere telefonische mededeling moet schriftelijk worden bevestigd. In afwachting van de ontvangst van het schrijven is de Bank niet de verplicht de mededeling in aanmerking te nemen.


15.5 Termijn van ontvangst en lezing van correspondentie door de Klant

Ledere elektronische mededeling wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen en gelezen op de Bankwerkdag van verzending. Ter herinnering, de Klant verbindt zich ertoe zijn Beveiligde Omgeving regelmatig te bezoeken om ontvangen berichten te raadplegen, d.w.z. tenminste om de 30 dagen. Een niet-opgehaalde gewone en aangetekende brief wordt geacht drie Bankwerkdagen na verzending door de Klant te zijn ontvangen en gelezen.
15.6 Geldigheid van de communicatie en bewijsmiddelen
De Klant aanvaardt dat alle elektronische communicatie en alle communicatie via ongeacht welke andere dragen, tussen hem en de Bank bewijskracht heeft en als bewijsmateriaal kan worden gebruikt, met inbegrip van de transcriptie van eerder opgenomen telefoongesprekken.

16. KLACHTEN

16.1 Klachtenafdeling van de Bank
De Klant dient iedere klacht in eerste instantie zo spoedig mogelijk te richten tot de klantendienst van de Bank, telefonisch op 08002300548 of via klachten@santanderconsumerbank.nl. Schriftelijke klachten dienen in voorkomend geval met alle bewijsdocumenten te worden verstrekt.


16.2 Termijn van bevestiging van ontvangst en reactietermijn
Tenzij de klacht wordt opgelost tijdens een telefoongesprek met de Klant, wordt de ontvangst van een klacht door de Bank bevestigd met een ontvangstbevestiging binnen vijf Bankwerkdagen. Vanaf de datum van ontvangst van de klacht heeft de Bank 30 Bankwerkdagen de tijd om hierop te reageren. Indien de Bank niet in staat is om deze termijn na te leven, stelt zij onmiddellijk de Klant op de hoogte.


16.3 Ombudsfin
Indien de Klant niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht door de Bank, kan hij zich richten tot de Belgische bemiddelingsdienst voor financiële diensten, Ombudsfin, waarbij de Bank is aangesloten in zijn hoedanigheid van bijkantoor in België van een kredietinstelling die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte valt. De Klant kan de Ombudsfin bereiken op het adres North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2 te 1000 Brussel, telefoonnummer: +32 2 545 77 70 en e-mailadres: privacy@ombudsfin.be. De klacht kan aan de Ombudsfin worden voorgelegd via een online formulier op de website, per post of per e-mail. De mening van de Ombudsman is niet bindend en doet geen afbreuk aan het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen. Voor meer informatie kan de Klant de website van de Ombudsfin raadplegen: https://www.ombudsfin.be/.


16.4 Onlinebeslechting van consumentengeschillen
De Klant kan zijn klacht ook indienen op het platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen, ontwikkeld door de Europese Commissie in het kader van Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. Informatie over dit platform is verkrijgbaar bij het landelijk aanspreekpunt België te 1060 Brussel, Hollandstraat 13, Telefoon: +32 2 892 37 12, Fax: +32 2 542 32 43.

17. ALGEMENE BEPALINGEN

17.1 Veiligheidsmaatregelen
Bij het gebruik van het online en mobiel bankieren, dient de Klant enkele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. De Klant dient de Bank onmiddellijk te informeren bij de minste twijfel over de veiligheid betreffende de toegang tot zijn Beveiligde Omgeving, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van zijn persoonlijke mobiele telefoon en/of indien zonder medeweten van de Klant verrichtingen werden uitgevoerd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de veilige bewaring van zijn wachtwoorden en toegangscodes en de gevolgen van het vergeten daarvan of van onvoldoende voorzorgsmaatregelen.


17.2 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, updates en beeldmerken op de website en de app behoren toe aan de Bank. De informatie en de documenten mogen enkel geraadpleegd, gedownload en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. De verkoop, de verdeling of de reproductie in ongeacht welke vorm of op ongeacht welke wijze is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.


17.3 Verjaring
De termijn om in rechte op te treden tegen de Bank bedraagt drie jaar, behoudens kortere wettelijke termijnen of dwingende wettelijke bepalingen. De termijn begint te lopen vanaf de datum van het feit dat aanleiding geeft tot het instellen van een rechtsvordering.


17.4 Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Alle afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, zelfs herhaald, kunnen niet worden beschouwd als een verworven recht van de Klant.


17.5 Nietigheid van een bepaling
De nietigheid, niet-toepasselijkheid, onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen enkele uitwerking op de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, die de tussen de Bank en de Klant overeengekomen rechten en plichten blijven beheersen.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

18.1 Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechten en plichten die zijn overeengekomen tussen de Bank en de Klant.


18.2 Bevoegde rechtbanken
Enkel de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen.

19. INWERKINGTREDING

19.1 Datum
De Algemene Voorwaarden treden in werking op 15 november 2023 en zijn van toepassing op alle contracten betreffende spaarrekeningen die werden gesloten tussen de Bank en de Klant, evenals op alle verrichtingen en opdrachten die daaruit voortvloeien. In geval van geschil gelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van het betwiste feit of ontstaansfeit.

20. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPAARDEPOSITO’S

20.1 Algemeen
De Bank biedt klanten met een actieve Spaarrekening de mogelijkheid om één of meer Spaardepositocontract(en) (‘Spaardeposito’) met de Bank te sluiten voor een vast bedrag in euro en voor een of meer vaste looptijd(en).
Voor Spaardeposito’s gelden deze Bijzondere Voorwaarden voor Spaardeposito’s in aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Online Spaarrekeningen (Algemene Voorwaarden), voor zover hierin niet wordt afgeweken van de Bijzondere Voorwaarden voor Spaardeposito’s. Bovendien worden in Spaardeposito’s ingelegde bedragen uitsluitend beheerst door de Bijzondere Voorwaarden voor Spaardeposito’s, met name ten aanzien van de tarieven, interesten en de fiscale regeling voor rente ontvangen op Spaardeposito’s. Dit betekent dat punt 12.1 tot 12.5 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn op Spaardeposito’s.
De looptijd van het Spaardeposito wordt bij het sluiten van het contract contractueel vastgelegd via de Beveiligde Omgeving van de website of de APP (zie de Algemene Voorwaarden punt 1.17).
Personen die een Spaardeposito bij de Bank wensen, worden uitgenodigd om eerst de precontractuele informatie over Spaardeposito’s te raadplegen, die de werkingsvoorwaarden voor Spaardeposito's samenvatten (de ‘Precontractuele Informatie over Spaardeposito’s’) evenals deze Bijzondere Voorwaarden voor Spaardeposito’s, naast de documenten bedoeld in punt 7.3 van de Algemene Voorwaarden voor personen die nog geen Klant zijn. Door het vakje ‘gelezen en goedgekeurd’ aan te vinken bij het verzoek tot openen van een Spaardeposito, verklaart de Klant de Precontractuele Informatie over Spaardeposito’s en de Bijzondere Voorwaarden voor Spaardeposito’s te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.


20.2 Belangrijkste kenmerken van Spaardeposito’s
De rentetarieven worden op de openbare website van de Bank gepubliceerd in het Document m.b.t. de tarieven en percentages (zie Algemene Voorwaarden 1.15) en in de Precontractuele Informatie over Spaardeposito’s.
De Bank biedt Spaardeposito's met verschillende interesten aan, afhankelijk van de looptijd van het Spaardeposito. De beschikbare looptijden zijn 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar. Er worden geen andere looptijden door de Bank aangeboden.
De minimale inleg bedraagt 1000 euro per Spaardeposito, en het is mogelijk om maximaal 72 Spaardeposito’s per Klant te openen of, in geval van een Gezamenlijke Rekening (Algemene Voorwaarden punt 1.10) 72 Spaardeposito’s voor de beide medehouders samen.
De Bank behoudt zich het recht voor om de minimale inleg en de voorgestelde looptijden voor Spaardeposito’s op elk moment te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor lopende Spaardeposito’s.


20.3 Inleggen in Spaardeposito’s
Om te investeren in Spaardeposito’s bij de Bank, moet de klant verplicht een individuele of gezamenlijke Spaarrekening openen of bezitten (zie Algemene Voorwaarden punt 1.6 en 1.10) en het gewenste bedrag inleggen in een Spaardeposito via de Beveiligde omgeving (zie Algemene Voorwaarden punt 1.17).


20.4 Voorwaarden van het contract
De voorwaarden, met name de rente, de looptijd, de gekoppelde Spaarrekening waarop de rente moet worden uitgekeerd en het kapitaal dat na afloop van het Spaardeposito wordt terugbetaald, worden vastgesteld bij het openen van het Spaardeposito.
Er wordt overeenkomen dat het Spaardeposito na afloop van de looptijd niet stilzwijgend wordt verlengd.
Spaardeposito’s genereren vaste rentes gedurende de looptijd die bij het sluiten van het contract is vastgesteld. De rentes worden jaarlijks uitgekeerd, de eerste keer één jaar na inleg, en worden op de gekoppelde Spaarrekening gestort. Na afloop van de looptijd stort de Bank het kapitaal eveneens op de gekoppelde Spaarrekening. De rente wordt als volgt berekend: het rentepercentage gedeeld door 365 (dagen in het jaar), vermenigvuldigd met het saldo dat op het Spaardeposito staat. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld.


Valutadatum:

 • Deposito: valutadatum van afschrijving van de gekoppelde Spaarrekening en bijschrijving op het Spaardeposito.
 • Opname: valutadatum van de Bankwerkdag van de storting van het geld (na afloop van de looptijd) op de gekoppelde Spaarrekening.

20.5 Tarieven
Het openen van een Spaardeposito en het beheer ervan zijn gratis.


20.6 Vervroegde beëindiging in normale omstandigheden
De Klant kan de gehele (niet de gedeeltelijke) terugbetaling eisen van het kapitaal dat is ingelegd in het Spaardeposito voordat de looptijd is verstreken. In dat geval brengt de Bank kosten in rekening van 1% van het bedrag dat de Klant opneemt. Als de rentevoet op de Klant zijn huidige Spaardeposito lager is dan de actuele rentevoet op een Spaardeposito van de Bank met een looptijd die vergelijkbaar is met de resterende looptijd van de Klant zijn Spaardeposito afgerond op hele jaren, dan rekent de Bank nog extra opnamekosten. Deze extra opnamekosten worden als volgt berekend:

 • Het renteverschil wordt vastgesteld: de actuele rentevoet van een Spaardeposito van de Bank minus de rentevoet van de Klant zijn huidige Spaardeposito.
 • De opnamekosten worden berekend: het renteverschil wordt vermenigvuldigd met het op te nemen depositobedrag.
 • De opnamekosten worden contant gemaakt tegen de actuele rentevoet van een Spaardeposito van de Bank over de werkelijke resterende looptijd.

Het is mogelijk dat de Klant minder kapitaal terugkrijgt dan dat hij oorspronkelijk had ingelegd. De Klant ontvangt zijn kapitaal uiterlijk binnen de 35 dagen nadat de Bank het verzoek voor vervroegde beëindiging heeft ontvangen.
De Klant ontvangt zijn lopende rente niet indien hij zijn Termijnrekening vervroegd beëindigt in normale omstandigheden.


20.7 Vervroegde beëindiging in bijzondere omstandigheden
De Klant kan de gehele (niet de gedeeltelijke) terugbetaling eisen van het kapitaal dat is ingelegd in het Spaardeposito voordat de looptijd is verstreken. In de onderstaande situaties betaalt de Klant geen kosten bij een opname tot een maximum van €100.000 per rekeninghouder, voor al de Spaardeposito’s bij elkaar opgeteld. Als de Klant meer dan €100.000 opneemt, dan worden voor het bedrag dat boven €100.000 wordt opgenomen de normale kosten voor een vervroegde beëindiging aangerekend zoals beschreven in artikel 20.6. Deze kosten kunnen echter nooit de rente die de Klant heeft ontvangen voor het Spaardeposito overschrijden.

 • Echtscheiding en ontbinden van een geregistreerd partnerschap;
 • Werkloosheid;
 • Arbeidsongeschiktheid (wanneer je na twee jaar ziektewet nog maximaal 65% van jouw laatstverdiende salaris verdient. Een zelfstandig ondernemer moet voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn verklaard);
 • Schuldsanering (als de Klant gebruikt maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP).

De Klant ontvangt zijn kapitaal uiterlijk binnen de 35 dagen nadat de Bank het verzoek voor vervroegde beëindiging heeft ontvangen.
De Klant ontvangt zijn lopende rente indien hij zijn Termijnrekening vervoegd beëindigt in bijzondere omstandigheden.


20.8 Vervroegde beëindiging in geval van overlijden
Als de Klant overlijdt, dan kan de Spaardeposito (geheel, niet gedeeltelijk) vervroegd worden beëindigd zonder dat de Bank kosten aanrekent.
De Klant ontvangt zijn kapitaal uiterlijk binnen de 35 dagen nadat de Bank het verzoek voor vervroegde beëindiging heeft ontvangen.
De Klant ontvangt zijn lopende rente indien hij zijn Termijnrekening vervoegd beëindigt in geval van overlijden.


20.9 Herroepingsrecht
Onverminderd punt 10.1 van de Algemene Voorwaarden heeft de Klant het recht om het Spaardepositocontract (geheel, niet gedeeltelijk) te herroepen zonder hiervoor een boete verschuldigd te zijn en zonder opgaaf van reden. Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend voor elke in het Spaardeposito verrichte storting zonder rente te ontvangen voor de periode tussen de begindatum van de inleg en de datum van terugbetaling van het ingelegde kapitaal, als het Spaardeposito wordt beëindigd binnen 14 kalenderdagen na het aangaan van het Spaardeposito of zijn verlenging.
Als de Klant zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, moet hij dit aan de Bank laten weten per brief die per post naar volgend adres wordt verstuurd: Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, Guldensporenpark 81 te 9820 Merelbeke of per e-mail naar info@santanderconsumerbank.nl. De uitoefening van het herroepingsrecht conform punt 10.1 van de Algemene Voorwaarden resulteert automatisch in de herroeping van het Spaardeposito.
De Klant ontvangt zijn kapitaal uiterlijk binnen de 35 dagen nadat de Bank het herroepingsverzoek heeft ontvangen.


20.10 Gekoppelde Spaarrekening
Tijdens de contractuele looptijd van een Spaardeposito kan de Klant de Spaarrekening die aan het Spaardeposito is gekoppeld niet sluiten of wijzigen.


20.11 Fiscaliteit
De fiscale residentie van de Klant is niet België, de rente is dus niet onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De Klant moet zelf zijn rente-inkomsten aangeven bij de bevoegde Nederlandse belastingdienst, de Klant is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van de fiscale verplichtingen van het land waaraan hij belastingplichtig is. De Bank is niet aansprakelijk voor de fiscale gevolgen en de fiscale behandeling van ontvangen rente op zijn Spaardeposito, tenzij de Bank opzettelijk heeft gehandeld of met grove nalatigheid.