Deposito's verricht bij Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, ook indien uitgevoerd voor Nederlandse klanten, worden beschermd door:

Het Spaanse depositogarantiefonds:

Fondo de Garantia de Depósitos de Entidades de creditos
CA/ José Ortega y Gasset,22- 4a planta
28006 Madrid
Spanje

 

Beschermingslimiet: 100.000 euro per deposant en per kredietinstelling.1
Indien je verscheidene deposito's heeft bij dezelfde kredietinstelling:

Al jouw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaar opgeteld en op het totaalbedrag wordt de limiet van 100.000 euro togepast.1 Dit plafond zal derhalve worden toegepast voor deposito’s in respectievelijk België en Spanje van Santander Consumer Finance SA (Spanje), bijkantoor in België en Santander Consumer Finance SA, alsook voor alle deposito’s met andere bijkantoren van laatstgenoemde in andere lidstaten.

Indien je een gemeenschappelijke rekening heeft met een andere persoon / andere personen: De limiet van 100.000 euro is op elke deposant afzonderlijk van toepassing.2
Terugbetalingstermijn indien een kredietinstelling niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen: Zeven werkdagen.3
Munteenheid van terugbetaling: EURO
Contact: Fondo de Garantia de Depósitos de Entidades de creditos
CA/ José Ortega y Gasset,22- 4a planta
28006 Madrid
Spanje

Tel: +34 91 431 66 45
Fax: +34 91 575 57 28
E-Mail: fogade@fgd.es
Meer informatie onder andere over de deposito's waarvoor en de deposanten voor wie de bescherming geldt: Website: http://www.fgd.es (of in het Engels, https://www.fgd.es/en/Index.html)

(1) Algemene beschermingslimiet

Als een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, worden deposanten terugbetaald door een depositogarantiestelsel. De terugbetaling is geplafonneerd op EUR 100.000 per persoon per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het niveau van de garantie te bepalen. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft met een saldo van EUR 90.000 en een rekening courant met een saldo van EUR 20.000, is zijn terugbetaling ook beperkt tot EUR 100.000. Deze methode zal ook worden toegepast wanneer een kredietinstelling onder verschillende bankmerken opereert. Deze methode zal ook worden toegepast voor deposito's in respectievelijk België en Spanje van Santander Consumer Finance, bijkantoor in België, en Santander Consumer Finance SA, alsook voor alle deposito's met andere bijkantoren van laatstgenoemde in andere lidstaten.

Onder bepaalde voorwaarden en voor een beperkte periode zijn de volgende deposito's gegarandeerd boven de 100.000 EUR: dit zijn deposito's (i) die voortvloeien uit vastgoedtransacties met betrekking tot privéwoningen, ii) deposito's die verband houden met specifieke gebeurtenissen in het leven van een deposant en die voldoen aan bepaalde sociale doelstellingen en iii) deposito's die voortvloeien uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of schadevergoeding aan slachtoffers van strafbare feiten of gerechtelijke dwalingen. Meer informatie: http://www.fgd.es (of, in het Engels, https://www.fgd.es/en/ ).

(2) Beschermingslimiet voor gemeenschappelijke rekeningen

Bij gemeenschappelijke rekeningen geldt de limiet van 100.000 euro voor elke deposant afzonderlijk. Voor de deposito's op een gemeenschappelijke rekening wordt een terugbetaling verleend op grond van het aandeel dat aan elke rechthebbende op die tegoeden toekomt. Zonder bijzondere bepalingen wordt de rekening gelijk over de rechthebbenden verdeeld. Voor deposito's op een rekening waarop twee of meer personen rechten kunnen doen gelden als lid van een vereniging, groepering of onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid, geldt dat, voor de berekening van de limiet van 100.000 euro, deze deposito's worden samengevoegd en behandeld als een door één enkele deposant gestort deposito, tenzij de leden individueel rechten kunnen doen gelden op de tegoeden op die rekening en de identiteit van ieder van hen kan worden vastgesteld.

(3) Terugbetaling

Het bevoegde depositogarantiestelsel is het Garantiefonds voor financiële diensten. Website: http://www.fgd.es (of, in het Engels, https://www.fgd.es/en/).

Het zal jouw aanbetalingen terugbetalen tot EUR 100.000 binnen een maximum van 7 werkdagen. Meer informatie: https://www.fgd.es (of, in het Engels, https://www.fgd.es/en/general-information/regulation-in-a-nutshell/cash- deposits/covered-cash-deposits/).

Als je niet binnen deze termijn bent terugbetaald, neem dan contact op met het Spaanse garantiefonds, aangezien het een tijd kan duren om een terugbetaling aan te vragen. Meer informatie: http://www.fgd.es (of, in het Engels, https://www.fgd.es/en/general- information/regulation-in-a-nutshell/cash-deposits/covered-cash-deposits/)

(4) Ontvangstbevestiging

Bij de jaarlijkse verzending van de informatiefiche moet je ons geen ontvangstbevestiging bezorgen.

Overige belangrijke informatie

In het algemeen vallen alle deposanten, zowel particulieren als ondernemingen, onder het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde deposito's of deposanten geldt een uitzondering. Die uitzonderingen worden op de website van het bevoegde depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal jouw kredietinstelling je op verzoek meedelen of bepaalde deposito's al dan niet in aanmerking komen. Als een deposito in aanmerking komt, zal de kredietinstelling dit ook bevestigen op jouw rekeningafschriften.